Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Kuluttajat tunnistavat harvoin arkipäivän riskitilanteita

15.08.06  Kuluttajatutkimuskeskuksen tiedote

 

Riski- ja riskienhallinta-ajattelu ovat kuluttajille usein vieraita ja kuluttajien käsitykset riskeistä vaihtelevat. Elämään nähdään sisältyvän monentyylisiä riskejä, vaikka arki­päivän riskejä ja kodin vaaratilanteita ei useinkaan mietitä tai tunnisteta.

Riskejä halli­taan yleisimmin maalaisjärjellä, mutta turvaa suuria taloudellisia uhkia vastaan haetaan vakuuttamalla. Kuluttajat kokevat vakuutusasioinnin Internetissä myön­teiseksi mutta myös kehittämistä vaativaksi mahdollisuudeksi. Tiedot käyvät ilmi Kuluttaja­tutkimus­keskuksen ja Tampereen teknillisen yliopiston Turvallisuus­tekniikan laitoksen tekemästä kuluttajien riskikäsityksiä käsittelevästä tutkimuksesta. Tutkimus on osa parhaillaan käynnissä olevaa sähköisten vakuutus­palveluiden kehittämiseen liittyvää eInsurance-tutkimus­hanketta.

 

Riskit liitetään arkipäivän kokemuksiin

Kuluttajien riskikäsitykset vaihtelevat. Osa kuluttajista tunnistaa vain muutamia riskejä, osa näkee riskien monimuotoisuuden. Riskikäsitykset pohjautuvat pitkälti kuluttajien omiin havaintoihin ja arkielämän kokemuksiin. Tavallisia ja tuttuja vaaratilanteita ei silti useinkaan havaita tai pohdita, eikä onnettomuuksiin omalla kohdalla uskota. Kuluttajien käsitykset riskeistä eivät myöskään vastaa toteutuneita riskejä. Esimerkiksi kodin tapaturmatilastot osoittavat, että kotona ja vapaa-ajalla tapaturmia sattuu enemmän kuin kuluttajat arvioivat.

Kuluttajat pitävät riskeinä erityisesti ulkopuolisten aiheuttamia, ennakoimattomia vaara­tilanteita. Tämän vuoksi liikenne koetaan hyvin merkittäväksi riskiksi. Kuluttajat näkevät riskejä myös muilla elämänalueilla ja omissa elämäntavoissaan. Esimerkiksi ihmis­suhteiden, harrastusten ja syömisen koetaan tuovan mukanaan riskejä. Teknologian aiheuttamat, kuten tietoturvaan liittyvät riskit mainitaan Internetin käytön yhteydessä. Sen sijaan erilaisia globaaleja uhkia ja esimerkiksi ympäristöriskejä kuluttajat eivät mainitse spontaanisti. Joidenkin kuluttajien on vaikea puhua suhtautumisestaan riskeihin. Luontevimmin riskejä kuvatessaan kuluttajat puhuvat taloudellisesta käyttäytymisestään. Taloudellisia riskejä myös ollaan valmiita ottamaan, mutta toisaalta myös ehdottomasti välttämään.

 

Sähköisiä vakuutuspalveluja käytettäessä pelätään vääriä valintoja

Varautuessaan vaaratilanteisiin ja muihin riskeihin kuluttajat käyttävät maalaisjärkeä tunnistamatta sitä riskienhallinnaksi. Tavanomaisempana riskeihin varautumisena pidetään lasten vaaratilanteiden ja tulipalojen ehkäisyä. Vakuuttamisen avulla pyritään ennen muuta välttämään isoja taloudellisia menetyksiä. Vakuutusasioiden hoitamista Internetin kautta pidetään sekä kielteisenä että myönteisenä. Vakuutusten moni­mutkaisuus ja erityisesti vakuutusjuridiikka estävät  vakuutusten hoitamisen kasvotto­masti. Sen sijaan yksityisyyden suojaan liittyvät kysymykset ja Internetin turvallisuus eivät juuri huolestuta eivätkä ole este käyttää sähköisiä vakuutuspalveluita. Positiivisena pidetään asioinnin riippumattomuutta ajasta tai paikasta. Sähköistä vakuutusasiointia kehitettäessä pitäisi kuluttajien mielestä lisätä vuorovaikutteisuutta ja palvelujen räätälöintiä.

 

Verkkopalveluiden käyttöhalukkuutta vähentää taloudellisten menetysten pelko

Tutkimuksen aikana tehdyn kirjallisuusselvityksen perusteella Internetissä asioimiseen liittyy enemmän riskejä kuin kaupassa ostamiseen. Myös palveluiden hankkiminen koetaan riski­alttiimmaksi kuin tuotteiden ostaminen. Kuluttajien halukkuutta käyttää verkkopalveluita vähentää pelko taloudellisista menetyksistä. Ulkomaisten tutkimusten mukaan verkko­palveluiden käyttöön liittyvänä merkittävimpänä riskinä pidetään luotto­korttitietojen väärin­käyttämisestä aiheutuvia rahallisia menetyksiä. Monet kuluttajat pelkäävät myös, että heidän verkossa antamiaan henkilötietoja käytetään väärin.

Tutkimustulokset perustuvat sähköisten vakuutuspalveluiden kehittämiseen liittyvään ?eInsurance – Uuden ajan sähköiset vakuutuspalvelut? -hankkeeseen (www.einsurance.fi). Hankkeen aikana kehitetään vakuutusasiakassuhteen elinkaaren huomioiva, kokonais­valtainen sähköinen vakuutus­palveluympäristö. Kehitettävän palvelun avulla kuluttajalle tarjotaan työkaluja turvallisuuden ja riskienhallinnan edistä­miseen sekä riski- ja turvalli­suustietoa vakuutuksia koskevien päätösten tueksi. Tutki­muksen ensimmäisessä, laadulli­sena toteutetussa osassa on selvitetty kuluttajien riski- ja riskinhallinta-ajattelua. Haastat­teluiden avulla selvitettiin muun muassa, mitä kulut­tajat ymmärtävät riskeillä, millaisia riskejä tai uhkia heidän elämäänsä sisältyy sekä miten kuluttajat pyrkivät varautumaan riskeihin. Lisäksi selvitettiin kuluttajien näkemyk­siä vakuutuksista riskienhallinnan keinona sekä sähköisten vakuutuspalveluiden käyttöön liittyviä riskejä. Kirjallisuusselvityksen avulla tarkasteltiin kuluttajien kokemia riski- ja epävarmuustekijöitä sähköisten palvelujen käyttämisessä. 

 

Julkaisut:

>> Kuluttajien käsityksiä riskeistä, niiden hallinnasta ja sähköisestä vakuuttamisesta, Liisa Peura Kapanen & Raija Järvinen, Kuluttajatutkimuskeskus, julkaisuja 7/2006 (PDF, 62 sivua, tilastokeskus.fi).
 

>> Vakuutuspalveluiden riskienhallinta kuluttajanäkökulmasta, Sanna Nenonen, Kuluttaja­tutkimuskeskus, Työselosteita 96/2006 (PDF, 40 sivua, tilastokeskus.fi).

 

(Kuluttajatutkimuskeskus)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi