Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Vahva inhimillinen pääoma on hyvinvoivan ja tuottavan työyhteisön tuntomerkki

11.3.2015

Työhyvinvointi on otettava organisaatioissa strategisen ja tietoisen kehittämisen kohteeksi. Työpaikoilla on huolehdittava, että esimiehillä on mahdollisuus ja riittävä osaaminen työhyvinvoinnin ja inhimillisen pääoman kehittämiseen ja tukemiseen.

Nämä johtopäätökset sisältyvät sosiaali- ja terveysministeriön tilaamaan tutkimukseen, jossa selvitettiin, miten inhimillistä pääomaa ja sen myönteisiä vaikutuksia voidaan edistää työpaikoilla. Tutkimuksen teki Tampereen yliopiston Johtamiskorkeakoulun tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos.

Inhimillisestä pääomasta on pidettävä huolta varsinkin muutostilanteissa

Inhimillinen pääoma tarkoittaa henkilöstöön ja työyhteisöön sidoksissa olevia aineettomia resursseja, joita ovat esimerkiksi osaaminen ja asenteet. Inhimillinen pääoma tukee työyhteisön hyvinvointia, tuottavuutta ja kykyä uudistua. Inhimillinen pääoma vaikuttaa myös työurien pituuteen ja eheyteen.

Inhimillistä pääomaa voidaan turvata muun muassa varmistamalla, että jokaisen työntekijän työn vaatimukset ja vaikutusmahdollisuudet vastaavat toisiaan.

Erityisesti muutostilanteissa on huolehdittava siitä, että työntekijät voivat vaikuttaa muutoksen toteuttamiseen, saavat riittävästi tietoa muutoksesta ja että heitä autetaan kehittämään osaamistaan muutosta tukevalla tavalla.

Työhyvinvointipääomaa syntyy yhteisöllisyydestä ja työpaikan toimivista käytännöistä

Tutkimuksessa kuvataan myös uusi käsite, työhyvinvointipääoma. Työpaikoille työhyvinvointipääomaa syntyy henkilöstön hyvinvoinnista ja työkyvystä, osaamisesta ja asenteista, vuorovaikutteisesta ja osallistavasta johtamisesta, kannustavasta yhteisöllisyydestä sekä työntekoa tukevista organisaatiorakenteista.

Työhyvinvointipääoma on strateginen resurssi, jonka kasvattaminen ja ylläpitäminen pitkällä tähtäimellä on kilpailukyvyn tärkeä edellytys.

(STM)


Osaaminen ja asenteet kuuluvat inhimilliseen pääomaan.


Panosta henkilöstön koulutukseen

3T Kouluttajalisenssillä saat mittavan työhyvinvointi- ja työturvallisuusaiheisten multimedioiden valikoiman ja muita työkaluja helposti käyttöösi jo tänään:

» Tutustu 3T Kouluttajalisenssiin ja tilaa!

3T Kouluttajalisenssin avulla voit mm.:

  • perehdyttää uusia työntekijöitä
  • nostaa nykyisen henkilöstön turvallisuustietoisuutta
  • vahvistaa esimiesvalmennusten työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin osuutta
  • kouluttaa työryhmiä riskien arviointiin ja muihin turvallisuusjohtamisen menetelmiin
  • herätellä johto ja esimiehet ymmärtämään vastuunsa ja roolinsa
  • ylläpitää ja laajentaa omaa osaamistasi

» Tutustu 3T Kouluttajalisenssin käyttäjäkyselyn tuloksiin

(3T Ratkaisut Oy)


Inhimillinen pääoma. Työhyvinvointia, tuloksellisuutta, pidempiä työuria?

Inhimillinen pääoma on osa aineetonta pääomaa, joka yhdistettynä muihin resursseihin mahdollistaa yksilöiden, organisaatioiden ja muiden yhteisöjen tarkoituksenmukaisen toiminnan ja tavoitteiden saavuttamisen. Organisaation inhimillisellä pääomalla tarkoitetaan sen menestymistä edesauttavia aineettomia, henkilöstöön kiinnittyneitä resursseja. Tässä selvityksessä on tarkasteltu erityisesti sitä, millainen inhimillinen pääoma on hyö-dyllistä, kun tavoitteena on hyvää tulosta tekevä ja työntekijöiden työhyvinvointia ja yhtenäisiä työuria tukeva työpaikka, ja miten inhimillistä pääomaa voidaan näitä tavoitteita huomioiden kehittää.

Voidaan todeta, että työhyvinvoinnista ja inhimillisestä pääomasta tiedetään jo paljon, ja on varsin runsaasti tutkimustietoa siitä, minkälainen on hyvä ja tuloksellinen työpaikka. Ihmiset voivat hyvin ja tekevät tuloksellista työtä, kun työilmapiiri on myönteinen, avoin ja yhteistyöhön kannustava, esimiestyö on oikeudenmukaista ja arvostavaa ja ihmisillä on kokemus, että omaan työhön voi vaikuttaa ja työ joustaa tarvittaessa elämäntilanteen ja tarpeiden mukaan.

Henkilöstön hyvinvoinnin ja työkyvyn strategista merkitystä organisaation aineettomana ja inhimillisenä pääomana on toistaiseksi tarkasteltu hyvin vähän aihealueen tutkimuksissa. Selvityksen yhtenä johtopäätöksenä hahmottuukin kehittyvä työhyvinvointipääoman käsite. Työhyvinvointipääoman perustan muodostaa ns. laajennettu käsitys aineettomasta pääomasta. Sen ajatellaan käsittävän työyhteisön sosiaalisen pääoman ja johtamisen, rakenne- eli organisaatiopääoman, osaamispääoman sekä psykologisen pääoman, jolla tarkoitetaan itseluottamuksena, sitkeytenä, optimismina ja toiveikkuutena ilmeneviä henkisiä resursseja.

Yksilön näkökulmasta nykytyöelämässä toimiminen edellyttää ennen kaikkea kykyä elinikäiseen oppimiseen ja uudistumiseen. Perinteisen osaamis- ja koulutuspääoman ohella tarvitaan entistä enemmän asenteellisia valmiuksia, kuten yritteliäisyyttä, kykyä itsensä johtamiseen ja omien voimavarojensa kestävään käyttämiseen. Koska tällaiset ns. metataidot alkavat kehittyä jo ennen työelämän alkua, ne kannattaa huomioida entistä vahvemmin myös koulutusjärjestelmän eri tasoilla.

» Inhimillinen pääoma. Työhyvinvointia, tuloksellisuutta, pidempiä työuria? Koko julkaisu (pdf)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi