Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Ajankohtaista sähköurakoitsijoille

TUKES-tiedote 29.5.2006:

Oikeudettomat sähkötyöt jatkuva turvallisuusongelma

TUKES on sen perustamisesta alkaen käyttänyt merkittävän osan voimavaroistaan oikeudettoman urakoinnin ehkäisemiseksi. Käytetyt keinot voidaan jakaa valvontaan ja tiedottamiseen.

Valvonnassa TUKES hyödyntää jakeluverkkoyhtiöiden sähkölaitteistorekistereitä. Rekistereistä saadaan tiedot jakeluverkkoon liitetyistä sähkölaitteistoista ja niitä sähköistäneistä urakoitsijoista. Jos urakoitsijatieto puuttuu tai esitetty urakoitsija ei löydy urakoitsijarekisteristä, asia johtaa jatkotoimenpiteisiin. Tämän aktiivisen valvonnan rajoitus on se, että sillä pystytään valvomaan oikeudetonta sähkötyötä vain lähinnä uudiskohteiden osalta. Saneeraus- ja korjaustöiden osalta valvonta perustuukin yleensä reklamaatioiden käsittelyyn.

Saneeraus- ja korjaustöissä oikeudettomien sähkötöiden turvallisuusriskit ovat yleensä olleet suuremmat kuin uudiskohteiden osalta. Kynnys ryhtyä näihin puuhiin on saneerauskohteissa matalampi. Kiinni jäämisen pelko koetaan pienempänä kuin uudiskohteissa ja itse sähkötyökin on usein vähäinen. Tämän takia jopa täysin ammattitaidotonkin saattaa ryhtyä tuumasta toimeen ja seuraukset voivat olla kohtalokkaat.

TUKESille ilmoitetuissa vakavimmissa oikeudettomissa tapauksissa sähkötyön teettäjä itse tai hänen perheenjäsenensä on saanut sähköiskun. Silloin kun oikeudettomasta työstä aiheutuu välitöntä vaaraa tai tapaturma, vähäinenkin sähkötyö johtaa TUKESin käsittelystä lähes poikkeuksetta poliisitutkintaan. Poliisin esitutkinnasta tapaukset etenevät syyttäjän syyteharkintaan ja sieltä edelleen käräjäoikeuden käsittelyyn sähköturvallisuuslain rikkomuksena ja vaaran aiheuttamisena.

Tiedottamisella TUKES vaikuttaa oikeudettomaan sähköurakointiin ennalta ehkäisevästi. Sähkötyöoikeudet ovat esillä kaikessa TUKESin tuottamassa sähköasennustöihin vähänkin liittyvässä materiaalissa. Erityisesti mainittakoon opas ?Varmista sähköturvallisuus? jota on jaettu laajalti edelleen hyödynnettäväksi mm. rakennusvalvontaviranomaisille, isännöitsijöille, työsuojelupiireille ja kuluttajaneuvojille.

TUKES kertoo oikeudettomaan toimintaan liittyvistä turvallisuusriskeistä ja muista harmeista asiallisesti ja liioittelematta. Mahdollisia oikeudettomien sähkötöiden tekijöitä ja teettäjiä informoidaan säädösten vaatimuksista ja toimintaan sisältyvistä turvallisuusriskeistä. Töiden teettäjiä informoidaan lisäksi muistakin harmeista, jotka liittyvät tällaisiin sähkötöihin. Ilman oikeuksia tehty sähkötyö on monessa tapauksessa nimittäin tullut ilmi asunnon myynnin yhteydessä, epämääräisten asennusten tai puuttuvien tarkastuspöytäkirjojen ja dokumentaatioiden takia.

Useassa tapauksessa myyjä on joutunut korvaamaan sähköasennusten tarkastuksen ja esiintyvien puutteiden korjaustyöt. Sähköurakoitsijan oikeudet onkin epävarmoissa tapauksissa syytä tarkistaa, mikä käy helposti TUKESin sähköurakoitsijarekisteristä (www.tukes.fi).


Poikkeuksellisen vakava esimerkkitapaus

Taannoin kerrottiin TUKESin urakoitsija-tiedotteessa, että oikeudetonta sähköurakointia oli havaittu entistä suuremmissa asennuskohteissa. Aiemmin kyseistä toimintaa oli harjoitettu lähinnä pienkiinteistöissä kuten omakoti- ja vapaa-ajan rakennuksissa.

Joulun alla 2005 TUKES sai käsiteltäväkseen tapauksen, jossa 92 kerrostaloasuntoa oli remontoitu myyntikuntoon ja samassa yhteydessä sähköasennuksetkin oli yritetty laittaa osittain uusiksi. Saamiensa huolestuttavien tietojen vuoksi TUKES teetti tarkastuksen osalle asunnoista.

Tarkastuksessa, jonka teki valtuutettu tarkastaja, havaittiin välitöntä vaaraa aiheuttavia asennusvirheitä puolessa tarkastetuista asunnoista. Tämän jälkeen velvoitettiin Asunto Oy:tä tarkastuttamaan kaikkien remontoitujen asuntojen sähköasennukset.

Tarkastusten lopputuloksena oli, että 11 asunnon sähköasennukset olivat välitöntä vaaraa aiheuttavassa kunnossa. Välitöntä vaaraa aiheuttivat lähinnä jännitteisiksi kytketyt pistorasioiden suojakoskettimet ja sähkölaitteiden rungot. Ei ole ihme, että kiinteistössä oli moni saanut sähköiskuja. Onneksi asukkaat selvisivät pelkällä säikähdyksellä. Lisäksi 20 asunnossa pistorasioiden ja sähkölaitteiden suojamaadoitukset olivat jääneet kytkemättä, myös keittiöissä ja pesutiloissa. Täydellistä ammattitaidottomuutta osoitti, että uusista asennusjohdoista kevi-johdin oli katkaistu pois mukamas tarpeettomana. Muitakin puutteita esiintyi runsaasti.

Välitöntä vaaraa aiheuttavat puutteet saatiin kartoitettua ja poistettua nopealla aikataululla. Lisäksi asunto-osakeyhtiö varoitti asukkaita esiintyvästä vaarasta ja kehotti varovaisuuteen sähkölaitteistoa käytettäessä. Tällä hetkellä oikeudet omaava sähköurakoitsija on aloittanut asennusten korjaustyöt ja TUKES seuraa töiden etenemistä. Hankalinta on korjata rakenteiden sisälle jääneitä johdotuksia. Johtoja on nimittäin jatkettu ja haaroitettu rakenteiden sisällä, käyttämättä lainkaan asennusrasioita. Sähköurakoitsijan edustajan arvion mukaan työt etenevät asunto/henkilötyöpäivä vauhdissa, joten töitä riittää moneksi kuukaudeksi. Jo tämän perusteella voidaan varmuudella todeta, että oikeudeton sähköurakointi tulee tässä kohteessa huomattavan kalliiksi.

Tapaus on luonnollisesti myös poliisiviranomaisten tutkittavana syyteharkintaa varten.


Vikavirtasuojat kaikille tavanomaisille lämmityskaapeleille ja –kelmuille

Pienjännitteisiä sähköasennuksia koskevan standardisarjan SFS 6000 osan 753 mukaisesti kaikki lattia- ja kattolämmitysjärjestelmät tulee suojata enintään 30 mA:n vikavirtasuojakytkimillä. Siksi myös kuivien tilojen uudet lämmityskaapeli- ja lämmityskelmuasennukset on varustettava vikavirtasuojilla. Standardi SFS 6000-7-753 on julkaistu lokakuussa 2004.

Tiukentuneet vaatimukset ovat seurausta kansainvälisten sähköasennusstandardien kehittymisestä. Hyvin todennäköistä on, että vaatimus vikavirtasuojakytkimistä tulee muutaman vuoden kuluttua laajenemaan myös pistorasiaryhmiin.


Maatilojen sähköturvallisuudessa paljon puutteita

TUKES on selvittänyt maatilojen tuotantorakennusten sähkö- ja paloturvallisuutta teettämällä sähköturvallisuuskatselmuksen 26 eteläpohjalaiselle eläintilalle. Tiloilta löytyi huomattavan paljon käytön aikana syntyneitä vikoja ja puutteita. Niiden johdosta sähkön aiheuttamien tulipalojen ja sähköiskujen riski oli merkittävästi kohonnut. Puutteita oli runsaasti myös asennustöiden toteuttamisessa ja dokumentoinnissa. Sähkötöitä teetettiin ja niitä tekivät usein ’epämääräiset’ tahot.

Tutkimusjulkaisu on nähtävillä TUKESin internet-sivuilla, www.tukes.fi/julkaisut/2_2006.pdf.

Järkeä pitkäaikaiseen jännitteestä erottamiseen

Sähkötyöturvallisuusstandardin 6002 mukaan johdonsuojakatkaisijaa voidaan käyttää erotettaessa työkohde tilapäisesti jännitteestä. Tällöin katkaisija on lukittava auki-asentoon (vain työkalulla avattavissa), mitattava ryhmän jännitteettömyys sekä asetettava jännitteen kytkemisen kieltävä merkintä/kilpi katkaisijan läheisyyteen.

Menettelyä ei ole kuitenkaan tarkoitettu pitkäaikaiseen tai jatkuvaan erottamiseen! Kieltokilvillä tai merkinnöillä on taipumus hävitä ajan myötä. Jos sitten sähköt katkeavat jostain syystä osassa rakennusta, saattavat käyttäjät äkkinäisenä ratkaisuna repiä lukinnat irti ja kääntää kaikki katkaisijat päälle. Lopputuloksena voi jonnekin jäädä jännitteisiä paljaita johtimen päitä kosketeltaviksi aiheuttaen sähköiskuvaaran.

Uudisrakentamisessa melko usein esim. pihavalojen, autonlämmityspistorasioiden tai jonkin rakennuksen toisarvoisen tilan lopullinen sähköistys toteutetaan selvästi muuta asennuskohdetta myöhemmin, esim. kuukausien tai vuosien kuluttua (jos silloinkaan). Näiden asennusten ryhmäjohtojen osia on kuitenkin voitu toteuttaa valmiiksi tulevan asennustyön helpottamiseksi.

Tällaisten keskeneräisten laitteiston osien kosketussuojausta ei tule jättää yksinomaan erotus-lukinta-kieltomerkintä–menettelyn varaan, koska menettely on tarkoitettu työnaikaiseen käyttöön, ei pitkäaikaiseen erottamiseen.

Vastaavantyyppinen ongelmatilanne voi syntyä jopa rakennusaikana, jos rakentamisaika viivästyy syystä tai toisesta viikkojen tai kuukausien päähän, eikä sähköasentaja enää liiku työmaalla kuin satunnaisesti. Jos sähköt katkeavat kriittisessä työvaiheessa, yrittävät kulloinkin paikalla olevat henkilöt saada niitä takaisin mitä moninaisimmilla tavoilla.

Sulakkeilla vakiintunut käytäntö on ollut jättää asentamatta tai poistaa pohjakosketin. Varokkeen mitta- ja rakennestandardit toleransseineen valitettavasti voivat mahdollistaa sen, että sulake voidaan onnistua kiertämään kiinni kiskoon asti ilman pohjakosketinta. Koska sähköalalla ammattitaidoton ei välttämättä osaa ihmetellä pohjakoskettimen puuttumista, ei keskeneräisten asennusten kosketussuojausta tulisi em. syistä jättää pitkäaikaisesti tyhjän varokepesän, puuttuvan pohjakoskettimen ja kytkentäkielto-merkinnän varaan.

Edellä kerrotun perusteella lienee selvää, ettei erotuslaitteen lukinta ja kieltomerkintä sovellu ollenkaan muutos- ja purkutöissä pysyvästi paljaiksi jäävien osien kosketussuojaukseen. Sen sijaan johdot tulisi mieluiten irrottaa keskuksesta tai vähintäänkin loppupäät rasioida.

TUKESin valvonnassa on tullut esille muutamia edellä kuvatun kaltaisia tapauksia, joissa on saatu aikaiseksi välittömiä vaaratilanteita tai jopa sähköiskuja. Lisäksi niissä on lukintojen ja kieltomerkintöjen/kilpien olemassa olosta ollut ns. sana sanaa vastaan. Lähtökohtaisesti on katsottava, että näissä tilanteissa näyttötaakka on sähköurakoitsijalla. Näytön todentaminen on erittäin hankalaa, jos asia ei ilmene käyttöönottotarkastuspöytäkirjasta taikka sen liitteistä (esim. digitaalisista kuvatallenteista – yksi kuvahan voi kertoa enemmän kuin tuhat sanaa).

On siis erittäin suositeltavaa jättää tyystin kytkemättä keskeneräisiä asennusosia käyttötoimenpitein käytettäviksi tarkoitettuihin suojalaitteisiin. Kytkennät tulisi ainakin purkaa, jos on ilmeistä, että asennusosien loppuunsaattaminen tai purkaminen tulee viivästymään huomattavasti.

Sähköturvallisuussäännökset edellyttävät työhön liittyvien vaaratekijöiden selvittämistä. Erottamis-toimenpiteiden riittävyyden arvioinnin osalta myös aikatekijä olisi aina otettava huomioon. Standardin 6002 erottamissäännökset koskevat ensisijaisesti tilapäistä erottamista työn ajaksi eikä näitä menettelyjä ole varsinaisesti tarkoitettu käytettäviksi uudisasennus- tai purkutöissä. Vahingon sattuessa on yleensä katsottava, että sähkötyön tekijän vaaran arviointi on ollut riittämätöntä.

 

 

(TUKES Turvatekniikankeskus)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi