Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Suurin osa tapaturmista sattuu vapaa-aikana - tapaturmien ehkäisemiseksi ohjelma

7.11.2013

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmat ovat merkittävä kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen ongelma. Suomen tapaturmakuolleisuus on EU:n neljänneksi korkein. Lähes 90 prosenttia tapaturmaisista kuolemista sattuu kotona ja vapaa-aikana. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien vuosittaisiksi kokonaiskustannuksiksi on arvioitu yli miljardi euroa.

Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyssä ei ole saatu aikaan vastaavaa myönteistä kehitystä kuin liikenne- ja työtapaturmien ehkäisyssä. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisemiseksi sosiaali- ja terveysministeriön asettama koordinaatioryhmä on laatinut uuden kansallisen tavoiteohjelman vuosille 2014 - 2020. Ohjelma sisältää kaikkiaan 92 toimenpidettä.

Ohjelmassa kiinnitetään huomiota useaan eri toimintakokonaisuuteen, kuten päihteiden ja lääkkeiden käyttöön liittyvien tapaturmien ehkäisyyn. Vajaa kolmannes kuolemaan johtaneista tapaturmista sattuu alkoholin vaikutuksen alaisena. Viikonloppuöinä jopa puolet päivystykseen tulevista tapaturmapotilaista on päihtyneitä. Alkoholista johtuvien tapaturmien vähentämiseksi ohjelmassa ehdotetaan muun muassa muutoksia alkoholi- ja järjestyslakiin sekä ruorijuopumuksen rajan alentamista 0,5 promilleen. Lisäksi esitetään tapaturmapotilaan puhalluttamista ja päihteiden riskikäyttöön puuttumista sairaaloiden päivystyspoliklinikoilla.

Ohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota myös kaatumistapaturmien ehkäisyyn. Vuosittain noin 1 200 suomalaista kuolee kaatumistapaturman seurauksena. Ohjelmassa esitetään muun muassa, että kaikkiin iäkkäiden asumiseen liittyviin palveluihin liitetään kaatumisvaaran arviointi. Jalankulkijoiden liukastumisia ehkäistään parantamalla kävelyteiden kunnossapitoa ja kelivaroituspalvelua sekä edistämällä liukuesteiden ja turvallisten jalkineiden käyttöä.

Ohjelman tavoitteena on vähentää vakavia tapaturmia 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä. Ohjelman laatineeseen koordinaatioryhmään kuuluu laajasti edustajia eri ministeriöistä, virastoista, laitoksista ja järjestöistä.

(STM)

Kaatumistapaturmien ehkäisyyn kiinnitetään erityistä huomiota.

» Lue myös aiheeseen liittyvä Heikki Laitisen blogikirjoitus: Suomen turvattomat kodit


Lisää henkilöstön turvallisuustietoisuutta sekä työssä että vapaa-ajalla - avuksi 3T Opetusmultimediat!

Ota havainnolliset ja monipuoliset 3T Opetusmultimediat perehdytyksen työkaluiksi -  jo yli 80 työturvallisuus- ja työhyvinvointiaiheista multimediaa helposti käyttöön:

» 3T Kouluttajalisenssillä

» 3T eOpistossa

 


Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoiteohjelma vuosille 2014 - 2020

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmä on laatinut ehdotuksen kansalliseksi koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tavoite- ja toimenpideohjelmaksi vuosille 2014-2020. Ohjelma sisältää 92 toimenpidettä, jolle kullekin koordinaatioryhmä on osoittanut vastuutahot. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmilla tarkoitetaan tässä ohjelmassa muita kuin työssä ja liikenteessä sattuneita tapaturmia.

Tapaturmat ovat merkittävä kansanterveys- ja turvallisuusongelma. Vammojen ja myrkytysten hoidosta aiheutuu toiseksi eniten hoitojaksoja erikoissairaanhoidossa ja neljänneksi eniten perusterveydenhuollon laitoshoidossa. Tapaturmat ovat neljänneksi yleisin kuolinsyy. Vuosittain noin 2 800 suomalaista kuolee tapaturmaisesti. Tapaturmakuolemista lähes 90 prosenttia ja vammaan johtavista tapaturmista yli 70 prosenttia sattuu kotona ja vapaaajalla. Yleisin tapaturmatyyppi ovat kaatumiset ja putoamiset. Kolmannes kuolemaan johtaneista tapaturmista sattuu alkoholin vaikutuksen alaisena.

Liikenne- ja työtapaturmien määrä on vähentynyt pitkällä aikavälillä tehokkaan ennaltaehkäisyn ansiosta. Myönteisinä merkkeinä yhteiskunnan turvallisuustason paranemisesta ovat esimerkiksi lasten tapaturmien ja asuinrakennusten tulipalojen määrien vähentymiset. Myönteinen kehitys heijastaa osaltaan kansalaisten turvallisuustietoisuuden lisääntymistä. Kotija vapaa-ajan tapaturmien ehkäisytyön vahvistaminen edesauttaa ja laajentaa tämän kehityksen etenemistä.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategian mukaan koti- ja vapaa-ajan tapaturmien aiheuttamia ongelmia on ehkäistävä nykyistä tehokkaammin. Tapaturmien vähentäminen on asetettu yhteiseksi tavoitteeksi myös valtioneuvoston hallituskausittain laadittavissa sisäisen turvallisuuden ohjelmissa (2004, 2008, 2012) kuten myös Euroopan Unionin (EU) ja Maailman terveysjärjestön (WHO) päätöslauselmissa.

Tämän kansallisen koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelman turvallisuusvisio on se, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua tapaturman seurauksena. Ohjelman tavoitteita ovat hyvän turvallisuustason toteutuminen kaikissa ympäristöissä, vakavien tapaturmien väheneminen 25 prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja tapaturmien ehkäisyn voimavarojen vahvistuminen ja pysyvyys.

Onnistunut tapaturmien ehkäisytyö perustuu pitkäjänteiseen suunnitteluun ja toimeenpanoon, jossa keskeistä on erilaisten toimenpiteiden yhteisvaikutus. Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn tehostamisen edellytyksenä on voimavarojen lisääminen ja yhteistyön tiivistäminen yli sektorirajojen.

Koordinaatioryhmä on määrittänyt keskeiset toimenpiteet seuraaviin toimintakokonaisuuksiin: turvallisuuskulttuurin parantaminen ja turvallisuustyön vahvistaminen, päihteiden ja lääkkeiden käyttöön liittyvien tapaturmien ehkäisy, yhdenvertaisuuden vahvistaminen ja erityisesti haavoittuvien ryhmien turvallisuuden parantaminen, ympäristön ja tuotteiden turvallisuuden parantaminen sekä kaatumis- ja putoamistapaturmien ehkäisy. Kullekin toimintakokonaisuudelle on määritelty omat toiminnalliset tavoitteet.

Ohjelman toimeenpanon koordinoinnista ja seurannasta vastaa koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn koordinaatioryhmä, joka arvioi ohjelmassa esitettyjen tavoitteiden toteutumista vuosittain ja tekee väliarvion raportin muodossa vuonna 2017. Ohjelman pohjalta esitetään laadittavaksi valtioneuvoston periaatepäätös.

Ohjelman liitteinä ovat selvitykset tapaturmatilanteesta, kustannuksista, ehkäisyn rakenteesta, lainsäädännöstä ja muista alaan liittyvistä valtakunnallisista ohjelmista.

» Koko julkaisu (pdf)

(STM)


» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi