Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Ympäristönsuojelulakiin esitetään muutoksia Talvivaara-kokemusten valossa

15.2.2013

Talvivaara-selvitys luovutettiin ministeri Niinistölle

Ympäristöministeriö asetti marraskuussa 2012 Riitta Rainion ja Aino Turpeisen selvittämään Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmia ja viranomaisten toimintaa niiden valvonnassa. Selvitys luovutettiin ympäristöministeri Ville Niinistölle tänään.

–Selvityksessä on hyviä ehdotuksia viranomaisten toiminnan ja lainsäädännön kehittämiseksi. Tulen viemään niitä eteenpäin parhaillaan käynnissä olevan ympäristönsuojelulainsäädännön uudistuksen yhteydessä. Kansalaisten on voitava luottaa viranomaisten riippumattomuuteen ja siihen, että ympäristöviranomaiset käyttävät kaikkia käytettävissä olevia keinoja ympäristövahinkojen estämiseksi, Ville Niinistö sanoi selvityksen luovutustilaisuudessa eduskunnassa.

Toiminnanharjoittajalla on vakavia puutteita suunnittelussa, riskiarvioinnissa ja asiantuntemuksessa

Selvityksessä tuodaan esiin Talvivaaran kaivoksen vakavat ympäristönsuojeluongelmat. Toiminnassa on tapahtunut useita muutoksia ja sellaisia yllättäviä tilanteita, joita YVA- menettelyssä, ympäristölupaa haettaessa tai lupapäätöksessä osattu arvioida. Myös ympäristölupamääräyksiä on rikottu.

Talvivaara on joutunut muuttamaan toimintaansa ongelmien ilmaannuttua. Muutoksista syntyneisiin uusiin ongelmiin ei ilmeisestikään ole varauduttu tehdyssä riskinarvioinnissa. Myöskään kaivoksen vesitase ei ole ollut toiminnanharjoittajan hallinnassa eikä siihen liittyvää riskiarviointia ole tehty tai se on jäänyt vähälle huomiolle. Tästä johtuen ei ole osattu varautua sellaiseen vesitilanteeseen, joka Talvivaarassa tällä hetkellä vallitsee. 

Selvityksen mukaan Talvivaaran kaivoksen toiminnan suunnittelussa ja toiminnasta aiheutuvien ympäristöpäästöjen arvioinnissa sekä toiminnanharjoittajan käyttämien konsulttien asiantuntemuksessa on selvästi parantamisen varaa.

Valvoja ei ole käyttänyt kaikkia käytettävissä olevia keinoja

Selvityksen tekijöiden Riitta Rainon ja Aino Turpeisen mukaan valvoja eli Kainuun ELY-keskus ei ole käyttänyt hyväkseen kaikkia käytettävissä olevia valvontakeinoja, kuten välillistä hallintopakkoa. Valvoja on turvautunut liian kauan pelkkiin huomautuksiin ja kehotuksiin. Vain tiukimmissa tilanteissa on tehty tutkintapyyntö poliisille.

Ympäristöministeriön uuden valvontaohjeen katsotaan olevan aikaisempaa tiukempi mm. hallintopakon käytön osalta. Selvityksessä huomautetaan, että valvojalla olisi ollut käytettävissään SYKE:n julkaisema hallintopakkokeinoja koskeva opas, jossa on käyty läpi erilaiset pakkotoimikeinot mallipäätöksineen. Valvontaviranomaisen haluttomuus käyttää hallintopakkoa samoin kuin useat poikkeuksellisia tilanteita koskevat päätökset ovat saattaneet olla omiaan herättämään epäilyksen valvojan toiminnan riippumattomuudesta, selvityksessä todetaan.

Useista valvojan tekemistä päätöksistä olla ottamatta käyttöön hallintopakkokeinoja on valitettu, ja asia ratkaistaan hallinto-oikeudessa.

Ympäristösuojelulainsäädäntöön esitetään muutoksia

Ympäristöministeriössä on valmisteltavana parhaillaan esitys uudeksi ympäristönsuojelulainsäädännöksi. Selvityshenkilöt ehdottavat muun muassa seuraavia muutoksia huomioitavaksi uudistustyössä.

Ympäristölupahakemusten puutteellisuus on lupaviranomaisen kannalta hyvin hankalaa.  Siksi ympäristönsuojelulakiin esitetään selvityksessä otettavaksi säännös siitä, että puutteellinen ympäristölupahakemus voidaan joko jättää tutkimatta, jos hakemuksen täydennystä joudutaan useita kertoja pyytämään tai suoraan hylätä, jos hakemus on hyvin puutteellinen. Lisäksi esitetään lupaviranomaiselle oikeutta velvoittaa hakijan täydentämään hakemusta tai hankimaan tarvittava selvitys tai tutkimus uhalla, että lupaviranomainen hankkii sen hakijan kustannuksella.

Hallintopakkotoimivallan osalta esitetään, että hallintopakkoviranomaisen tehtävät siirrettäisiin lupaviranomaiselle eli aluehallintovirastolle ja siellä ympäristölupavastuualueelle, jolla on itsenäinen ja riippumaton asema.

Talvivaaran tapauksessa on erityisesti vesiongelmien vuoksi jouduttu useaan otteeseen turvautumaan ympäristönsuojelulain poikkeuksellisia tilanteita koskeviin säännöksiin. Siihen kytkeytyvät tulkintaerimielisyydet ja kysymys eri lainkohtien soveltamisesta toiminnan muutostilanteissa tulisi selvittäjien mukaan ratkaista uuden ympäristönsuojelulain säätämisen yhteydessä.

Selvityshenkilöt esittävät myös lupa- ja valvontaviranomaisten yhteistyön kehittämistä sekä voimavarojen ja asiantuntemuksen turvaamista.

Selvityshenkilöt asetettiin toimikaudelle 12.11.-31.12.2012. Määräaikaa pidennettiin ympäristöministeriön päätöksellä 11.2.2013 saakka.

Selvitys verkossa:

(Ympäristöministeriö)

 

Talvivaaran opetuksia pykäliksi 

Ympäristöministeriön Talvivaara-selvittäjät Aino Turpeinen ja Riitta Raunio esittävät ympäristölainsäädäntöön useita uudistuksia:

– Ympäristönsuojelulakiin otettava säännös puutteellisen ympäristölupahakemuksen tutkimatta jättämisestä tai hylkäämisestä.

– Lupaviranomaiselle oikeus hankkia tarvittava selvitys tai tutkimus luvanhakijan kustannuksella.

– Hallintopakkotoimivalta pitäisi siirtää valvontaviranomaiselta lupaviranomaiselle eli ely-keskukselta aluehallintovirastolle.

– Poikkeustilanteita koskevia säännöksiä selkeytettävä.

– Valvonta tehtävä maksulliseksi ja tulot kohdennettava valvontaan.

– Patojen ja kaivosten ympäristölupahakemusten käsittelyä varten lupaviranomaisen olisi hankittava patoturvallisuudesta vastaavan viranomaisen ja kaivosturvallisuudesta vastaavan viranomaisen lausunto.

(STT)
» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi