Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Kemikaalilaitoksilta vaaditaan entistä enemmän yhteistyötä onnettomuuksien välttämiseksi

7.2.2013, Ammattilaistiedote

Toisiaan lähellä sijaitsevien toiminnanharjoittajien pitää tehdä aiempaa laajemmin yhteistyötä onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Yhteistoiminta laajenee koskemaan niin sanottujen dominolaitosten (suuronnettomuus voi laajeta laitoksesta toiseen) ja toiminnallisen kokonaisuuden muodostavien laitosten lisäksi kaikkia niitä toiminnanharjoittajia, joiden laitoksessa mahdollisesti aiheutuvasta onnettomuudesta voi aiheutua vahinkoa toisen laitoksen alueelle. Yhteistyöhön velvoittavat vuoden alusta voimaan tulleet, uudistetut vaarallisten kemikaalien sekä nestekaasun käsittelyä ja varastointia koskevat säädökset.

Voimaantulleissa säädöksissä hallinnollisia menettelyitä on yhtenäistetty ja kemikaaleja sekä nestekaasua koskevia turvallisuusvaatimuksia on täsmennetty ja ajantasaistettu kauttaaltaan. Kemikaalien ja nestekaasun säilytysmääräyksiä on yksinkertaistettu ja selkeytetty aiempiin verrattuna ja niihin on lisätty yleisiä periaatteita. Asuinhuoneistojen ja ajoneuvosuojien sallitut kemikaalimäärät ovat pääosin aiemmin sallittuja pienemmät.

Uudet asetukset tiukentavat myös nestekaasun käyttölaitoksien ja öljylämmityslaitteistojen turvallisuusvaatimuksia. Niiltä vaaditaan jatkossa pelastussuunnitelma, jonka toimivuus pitää testata pelastuslaitoksen kanssa käytännön harjoituksilla. Nestekaasun käyttölaitoksiin ja öljylämmityslaitteistoihin tullaan jatkossa tekemään myös entistä laajemmin määräaikaistarkastuksia.

Säädösmuutokset käsittävät seuraavat uudet asetukset:

- Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja
varastoinnin valvonnasta (855/2012)
- Valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien teollisen käsittelyn ja
varastoinnin turvallisuusvaatimuksista (856/2012)
- Valtioneuvoston asetus nestekaasulaitosten turvallisuusvaatimuksista
(858/2012)

Asetuksen voimaantullessa toiminnassa olevat tuotantolaitokset alkavat noudattaa uusittuja säädöksiä kahdessa vaiheessa. Osa vaatimuksista on täytettävä vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta. Nämä vaatimukset ovat sellaisia, joiden toimeenpano tuotantolaitoksella on kohtuullisen helppoa tai joiden mukaisesti suuri osa tuotantolaitoksista jo toimii nykyään. Muiden vaatimusten osalta toiminnanharjoittajan on laadittava 1.1.2016 mennessä selvitys niiden täyttymisestä. Viranomainen käy selvityksiä läpi valvontakäynneillä ja voi tarvittaessa edellyttää toiminnanharjoittajalta jatkotoimenpiteitä riittävän turvallisuustason varmistamiseksi.

Täsmennyksiä turvallisuusvaatimuksiin

Tuotantolaitoksen alueella olevien toimintojen, yksiköiden tai vastaavien välisissä etäisyyksissä pääperiaatteena on estää onnettomuuden leviäminen yksiköstä tai varastosta toiseen sekä kemikaalien käsittelyyn tai varastointiin suoraan liittymättömiin kohteisiin, kuten toimistorakennuksiin.

Vuotojen hallinnan periaatteena on, että kemikaalivuodot tulee pystyä keräämään talteen, minimiallaskokoja ei esitetä.

Laitteita, valvonta-, hallinta- ja turvallisuusjärjestelmiä sekä liikennejärjestelyitä ja kulunvalvontaa koskeviin vaatimuksiin sisältyy lukuisia täsmennyksiä nykyisiin verrattuna. Ne kuvaavat tämän hetken hyviä käytäntöjä, ja vastaavia on sisältynyt mm. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston antamiin lupapäätöksiin.

Kemikaaliputkistojen turvallisuuteen on uusissa säännöksissä kiinnitetty enemmän huomiota. Kemikaaliputkistot tulee koosta tai paineesta riippumatta suunnitella ja valmistaa aina vähintään painelaitesäädösten tarkoittaman luokan I vaatimustasoa vastaavasti.

Onnettomuuksiin varautumisessa korostuu, että järjestelmien ja laitteistojen suunnittelun ja mitoituksen tulee perustua laitoksella tunnistettuihin onnettomuuksiin.

Uusi opas antaa ohjeita uusien säädösten mukaiseen tuotantolaitoksen sijoittamiseen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on laatinut oppaan, jossa neuvotaan tarkemmin uusien säädösten mukaisten suojaetäisyyksien määrittämisessä sekä esitetään suojaetäisyystaulukoita pienille laitoksille. Nestekaasusäiliöiden suojaetäisyyksiä varten uudesta asetuksesta löytyy taulukot. Muille kemikaaleille ei valmiita suojaetäisyyksiä ole, ainoastaan sijoitusta koskevat tavoitteet ja kriteerit, joiden perusteella suojaetäisyydet tulee määrittää tapauskohtaisesti.

Lisätietoja:
» Tuotantolaitosten sijoittaminen -opas (selailtava versio)

(Tukes)

 


» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi