Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Uusi palvelu työsuojelumääräysten seurantaan ja vastuiden ymmärtämiseen

Turvallisuusuutiset.fi tiedote

Kerava, 14.10.2009

Työturvallisuusrikoksista tuomitaan lähes viikoittain esimiehiä. Monille syyte jopa kuolemantuottamuksesta tulee yllätyksenä. Esimiehet ovat henkilökohtaisessa vastuussa alaistensa työterveydestä. Tietämättömyys omista vastuista tai työpaikan turvallisuusjärjestelyistä on raskauttava, ei lieventävä asianhaara. Uusi 3T Lakiseuranta-palvelu auttaa lain muutosten hallinnassa.


Tiedätkö velvoitteesi?

Vuonna 2003 voimaan tullut uudistettu työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan ja esimiehen huolehtimaan tarpeellisilla toimenpiteillä työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutetut eivät kuitenkaan ole juridisessa vastuussa tämän toimenkuvansa nojalla. Rikoslain mukaan työnantaja tai tämän edustaja voidaan tuomita työturvallisuusrikoksesta sakkoihin tai vankeuteen, jos tämä tahallaan tai huolimattomuuttaan rikkoo työturvallisuusmääräyksiä tai mahdollistaa määräysten vastaisen tilan jatkumisen. Tuomiot ovat henkilökohtaisia, lukuun ottamatta organisaatioon kohdistuvaa yhteisösakkoa, jotka ovat usein nousseet kymmeniin tuhansiin euroihin.

Se, että vaaratekijää ei ole havaittu, ei poista vastuuta onnettomuuden sattuessa. Työntekijän riskinotto, huolimattomuus tai osaamattomuus eivät poista työnantajan vastuuta. Riskinotto voi olla seurausta esimerkiksi siitä, että perehdytys ja opastus ei ole ollut riittävää tai valvontaa ei ole järjestetty. Useat oikeuden päätökset osoittavat, että työntekijän turvallisuudesta huolehtimiseksi ei riitä, että työntekijää on käsketty käyttämään suojaimia tai kielletään käyttämästä vaarallisia työtapoja. Lähiesimiehet ovat velvoitettuja jatkuvasti valvomaan esimerkiksi suojaimien käyttöä. Jos määräyksistä ja kielloista huolimatta sattuu vahinko, voi lähiesimies edelleen olla vastuussa.Työpaikan keskijohto ja ylin johto useimmin tuomiolla

Turvallisuusuutiset.fi analysoi lähes 150 työturvallisuusrikoksista vuosina 2006—2007 annettua tuomiota. Tuomituista 40 prosenttia edusti työpaikan keskijohtoa, 30 prosenttia ylintä johtoa ja 25 prosenttia työnjohtajia. Loput viisi prosenttia olivat työntekijöitä, suunnittelijoita ja muita asiantuntijoita. Usein esitetty väite tuomioiden kohdistumisesta enimmäkseen työnjohtoon ei siis näytä nykyään pitävän paikkaansa.


Uusi verkkopalvelu auttaa pykäläviidakossa

Suomen EU-jäsenyyden myötä työturvallisuutta ja työterveyttä koskeva lainsäädäntö uusiutuu ja täydentyy vauhdilla. Vauhti ei näytä hiljenevän, vaikka EU:ssa toisaalta pyritään pienentämään yritysten niin sanottua ”hallinnollista taakkaa”. 

Turvallisuusuutiset.fi verkkopalvelussa on avattu uuden sukupolven lakiseuranta. 3T Lakiseuranta keskittyy työturvallisuuden ja työterveyden alaan ja sisältää työpaikalla nähtävänä pidettävien säädösten lisäksi muun muassa keskeiset kemikaali- ja tuoteturvallisuutta koskevat määräykset.

Palvelu seuraa säädösten muutoksia valmisteluvaiheesta lopulliseen hyväksyntään saakka, mikä pitää lukijan aina ajan tasalla. Monista vaikeaselkoisista säädöksistä on mukana myös 3T:n asiantuntijoiden laatima selkokielinen versio. Lisäksi 3T Lakiseurannasta löytyy yli 200
tapauksen oikeuden päätösten arkisto, joka täydentyy jatkuvasti. Mukana on kaikkien oikeusasteiden päätöksiä.

Turvallisuusuutiset.fi on 3T Ratkaisut Oy:n ylläpitämä työturvallisuuteen ja työterveyteen keskittyvä verkkopalvelu. Suuri osa sisällöstä on maksutta käytettävissä, kuten päivittäiset alan uutiset. Nyt avattu uusi 3T Lakiseuranta täydentää maksullisia palveluja. Niihin kuuluu myös Euroopan laajin turvallisuusaiheisten opetusmultimedioiden kirjasto.

Ensimmäisen lisenssin ehti hankkia Timo Heikkilä, joka toimii Quattro Groupin HSE Managerina.
- Hankin 3T Lakiseurantatuotteen, jotta löytäisin kaikki tärkeimmät työsuojeluun ja -turvallisuuteen liittyvät säädökset yhdestä paikasta, helposti ja nopeasti.
- Hyödynnän sivustoa viikoittain. Rakennustyömailla tapahtuu jatkuvasti ja tilanteet muuttuvat. Lakiteksteistä tulee usein tarkistettua asioita, joita ei välttämättä ulkoa muista. Sivustoa tulee käytettyä myös koulutuksissa.
Heikkilä hyödyntää työssään myös 3T Kouluttajalisenssiä, joka sisältää mm. multimediakursseja työturvallisuusvelvoitteiden opiskeluun ja opettamiseen.


(Turvallisuusuutiset.fi)

Sakot kesätyöntekijälle sattuneesta työtapaturmasta

Tapahtuma:
Kesätyöntekijä oli luukun sisäpuolella asentamassa tiivisteitä, kun ohi kulkenut työntekijä vahingossa osui luukun kantta tukeneen trukin käyttökytkimeen ja trukki liikahti eteenpäin. Noin 100 kg painoinen kansi kaatui kesätyöntekijän päälle aiheuttaen vammoja.

Tuomio:
Kesätyöntekijän opastus oli ollut virheellistä ja valvonta puutteellista. Trukkia ei olisi saanut käyttää kannen asennusaikaiseen tuentaan, niin kuin yhtiössä oli ollut tapana. Lisäksi työolojen seuranta oli pettänyt, koska trukki oli epäkuntoinen, mikä mahdollisti sen liikkeelle lähtemisen vahingossa. Sen osalta ei ollut olemassa uudempien trukkien mukaista huoltosopimusta. Tehdaspäällikölle 40 päiväsakkoa ja työnjohtajalle 30 päiväsakkoa työturvallisuusrikoksesta ja vammantuottamuksesta.

Opetus:
Vaikka työnopastuksesta ovat huolehtineet vanhemmat työntekijät kuten tässä tapauksessa, on työnantaja silti vastuussa siitä, että työnopastus on ollut riittävää ja opastetut työmenetelmät oikeita. Työnantajan huolehtimis- ja valvontavelvollisuus korostuu erityisesti kokemattomien kesätyöntekijöiden osalta. Raskaitten kansien tukemisongelma oli yhtiössä tiedostettu, mutta työntekijän päätettäväksi oli jätetty, mitä keinoa siinä voi käyttää.

Lähde: Hämeen työsuojelupiiri ja Turvallisuusuutiset.fi
Medialle:

» Kuvat ym. materiaalit
» Lyhyt tuotetiedote

Heikkilän kuvan käyttö vain erillisestä pyynnöstä, toimitus@turvallisuusuutiset.fi

Lisätietoja:
Marko Vuorinen, marko.vuorinen@3tratkaisut.fi, puh. 040-517 7675 


Ei riitä, että työntekijä määrätään käyttämään suojaimia. Esimiehen vastuulla on myös valvoa niiden käyttöä.

Johdon,  työnjohdon ja työntekijän velvollisuudet

Ylimmän johdon tehtäviä:
• turvallisuuspolitiikka
• tavoitteet ja mittarit
• vastuutus
• esimiesten valinta
• riittävät resurssit

Keskijohdon tehtäviä:
• työsuojeluyhteistyö
• työturvallisuuskäytäntöjen organisointi
• koneiden ja työympäristön turvallisuuden varmistaminen

Työnjohdon tehtäviä:
• töiden suunnittelu, valvonta ja epäkohtiin puuttuminen
• työympäristön jatkuva tarkkailu
• perehdytys ja koulutus
• riskienarviointi ja vaaratilanteiden tutkinta

Työntekijän tehtäviä:
• huolehdittava omasta ja toisten turvallisuudesta
• noudatettava hyvää järjestystä ja siisteyttä
• ilmoitettava vaaroista
• poistettava välitöntä vaaraa aiheuttava puute tai vika, jos tiedot ja taidot riittävät
Lisätietoa:
Tutustu 3T Multimediakirjaston opetusmultimediaan:
» Työturvallisuuden juridiset vastuut


Esimerkki lain muutoksesta:
» Työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttaman haitan arviointia tarkennetaan
Quattro Groupin HSE Manager Timo Heikkilä seuraa työturvallisuusmääräyksiä viikoittain 3T Lakiseurannan avulla.

Medialle:
» Kuvat ym. materiaalit
» Lyhyt tuotetiedote

Heikkilän kuvan käyttö vain erillisestä pyynnöstä, toimitus@turvallisuusuutiset.fi
Työturvallisuuteen liittyvä työpaikalla nähtävänä pidettävä lainsäädäntö

Mm. seuraavia lakeja voit seurata uuden 3T Lakiseuranta –palvelun avulla:

- Ammattitautilaki (1988/1343)
- Laki nuorista työntekijöistä (1993/998)
    -  TMp nuorille sopivista
       kevyistä töistä
    - STMa nuorille työntekijöille
        vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta
    - VNa nuorille työntekijöille
     erityisen haitallisista ja vaarallisista töistä
- Laki työehtosopimuksen yleissitovuuden
   vahvistamisesta (2001/56)
- Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan
   työsuojeluyhteistoiminnasta (2006/44)
- Laki yksityisyyden suojasta työelämässä
   (2004/759)
- Tapaturmavakuutuslaki (1948/608)
- Työaikalaki (1996/605)
- Työsopimuslaki (2001/55)
- Työterveyshuoltolaki (2001/1383)
- Työturvallisuuslaki (2002/738)
- Vuosilomalaki (2005/162)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi