Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet vaanivat edelleen raskaan työn tekijöitä

 6.10.2009

- Raskailla työaloilla työntekijöiden kokema terveys heikkeni ja tuki- ja liikuntaelinoireilu sekä stressi lisääntyivät. Näin kuvasi Eteran ylilääkäri Juhani Juntunen esitellessään juuri valmistunutta 10 vuoden seurantatutkimusta.

Työkyky, terveys ja työolot (3T) tutkimuksessa seurattiin 10 vuoden ajan entisten LEL-alojen eli rakennus-, metsä,- maatalous- ja satama-alan työntekijöiden työterveyttä. Vuosina 1998, 2001, 2004 ja 2008 kyselyn sai noin 5 000 työntekijää. Ensimmäisen tutkimuksen aikana vastaajat olivat keskimäärin 40-vuotiaita. Viimeisessä tutkimuksessa keski-ikä oli 45 vuotta. Työsuojelurahasto on tukenut tutkimushanketta.

3T-tutkimuksen tavoitteena on ollut hankkia säännöllisin väliajoin tutkimukseen perustuvaa,  luotettavaa, ajantasaista ja vertailukelpoista tietoa työterveyteen ja –hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä.
- Tuloksia käytämme hyväksi työkyvyttömyysriskin hallinnassa,  vakuutettujen työhyvinvointitoiminnassa sekä eläkeratkaisuissa ja kuntoutuksessa, Juntunen sanoi.

Terveyttä nakertavat niskavaivat ja stressi

Fyysisesti raskailla aloilla työskentelevien terveydentila oli heikentynyt seurannan aikana. Tuki- ja liikuntaelinoireilu (tule), stressioireet ja sairauspoissaolot olivat lisääntyneet 10 vuodessa. Tule-oireista rasittavimpina koettiin koko seuranta-ajan niska- ja hartianseudun vaivat. Niistä kärsi noin 40 prosenttia tutkimuksiin osallistuneista. Stressioireista yleisimpiä olivat taas unihäiriöt ja ylirasittuneisuus.

Vastaajat kuvasivat työtään ruumiillisesti, mutta myös henkisesti vaativaksi. Monen tutkitun mukaan vain harva jaksaa työskennellä näillä aloilla eläkeikään asti.

- Eteran vakuutetuista vain joka kymmenes siirtyy vanhuuseläkkeelle suoraan työelämästä. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään keskimäärin jo 52-vuotiaana. Tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ovat lisääntyneet viimeisen viiden vuoden aikana jonkin verran. Sama pätee mielenterveyden ongelmiin. Kehitys jatkunee entisellään, ellei näiden sairauksien ennaltaehkäisyyn panosteta voimakkaasti, Juntunen totesi.

Nuorilla on paljon oireilua

Työolot koetaan kuormittavina eikä terveydessä ja työkyvyssä ole nähtävissä juuri myönteistä kehitystä.
- Työvoiman ikääntyminen selittää osan tuloksista. Merkittävää on, että jo nuoremmillakin työntekijöillä oli paljon terveysoireilua. He myös kokivat työnsä  kuormittavana, Eteran tutkija Helena Rytkönen valotti.

Raskailla aloilla on panostettu jo pitkään työntekijöiden työhyvinvointitoimintaan. 
-Työhyvinvointitoimet tulisi aloittaa varhaisessa vaiheessa, heti nuorten aloittaessa työnteon. Johto vastaa  työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä, mutta jokainen voi itsekin vaikuttaa. Työ pitää tehdä viisaasti: oikealla työtavalla ja itseään säästäen. Työpaikalla olevat apuvälineet ja henkilönsuojaimet eivät ole siellä näön vuoksi, vaan käyttöä varten, Rytkönen painotti.

Rytkösen mukaan työntekijän työssä jatkaminen – pitkä työura -  on vuosien tulosta. Se saavutetaan ajoissa työhyvinvointiin panostamalla niin työssä kuin sen ulkopuolellakin.

Terveys ja siitä huolehtiminen vaikuttivat myös tutkittavien mielestä jaksamiseen eniten.
- Elintavat näyttävätkin kehittyneen pääosin myönteisesti. Ainoastaan ylipaino on jatkanut nousuaan, Rytkönen totesi. Hänestä työhyvinvointiasioissa tulisi entistä enemmän hyödyntää yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Vuonna 2008 työnantajan järjestämä työterveyshuolto oli 81 prosentilla työntekijöistä. Vastaavasti ensimmäisessä tutkimuksessa vuonna 1998 se oli vain kahdella kolmesta kyselyyn vastanneesta.

Kiire altistaa tapaturmille

Vastaajat kokivat työtapaturmariskin kasvaneen seuranta-aikana. Kiire arvioitiin suurimmaksi syyksi tapaturmiin. Muita syitä olivat väärät työtavat, piittaamattomuus ohjeista ja työpaikan epäjärjestys. Yleisimmin tapaturma oli sattunut putoamisen, kaatumisen, äkillisen fyysisen kuormituksen tai työkalun hallinnan menettämisen yhteydessä.

- Kiire ylipäätään kuormitti kaikilla tutkituilla aloilla edelleen, joskin sitä oli hieman vähemmän kuin seurannan alussa. Kiireen aiheuttama rasitus väheni, mikä saattoi johtua siitä, että kiireeseen aletaan tottua. Sitä pidetään itsestäänselvyytenä, Rytkönen arveli.

Työympäristön kuormitus- ja haittatekijöistä yleisimpiä olivat kiireen lisäksi pölyt, melu ja ulkotyöskentelyyn liittyvät työolot. Seurantatutkimuksessa niiden kuormitus oli lisääntynyt ja eniten niitä esiintyi rakennusalalla.

Raskailla aloilla luotetaan tulevaisuuteen ja ollaan tyytyväisiä työhön

Seurantatutkimuksen viimeisessä kyselyssä 2008 työntekijät arvioivat työyhteisönsä ja esimiestyön jokseenkin toimiviksi. Kiusaamista esiintyi harvoin.

- Rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alan työntekijät olivat tyytyväisiä työhönsä. Ammatin tai alanvaihto ei heitä houkuttanut. He uskoivat työnsä ja alansa tulevaisuuteen huolimatta päälle pukkaavasta lamasta, Rytkönen totesi.


(Etera)
Eteran ylilääkäri Juhani Juntusen mukaan Tule-sairaudet mielenterveyden ongelmat ovat lisääntyneet viimeisen viiden vuoden aikana.


Lue aiheesta lisää:
» Raskas työ verottaa yhä rankemmin etenkin nuorten terveyttä

Julkaisu
:
» 3T Työterveystutkimus Työolot, terveys ja työkyky rakennus-, metsä-, maatalous- ja satama-alalla vuosina 1998, 2001, 2004 ja 2008
(etera.fi, PDF, 1,2 Mt, 136 sivua)
Rytkönen Helena, Hyttinen Marita, Hänninen Kari, Sorvari Susanna, Juntunen Juhani. Eteran tutkimuksia 7/2009.

Katso myös etera.fi/tyoterveyspaivaEtera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Etera huolehtii työntekijöiden ja yrittäjien eläketurvasta ja edistää työhyvinvointia. Alkuvuonna 2009 Etera hoiti 156 000 työntekijän ja 3 374 yrittäjän eläketurvaa.3T Multimediakirjastossa:

Aiheeseen liittyvät 3T Opetusmultimediat, jotka opastavat oireiden tunnistamiseen ja estämiseen:
  - Tunnista stressi ja työuupumus
  - Käsinnostaminen ja selän terveys

Demottavissa olevat multimediat:
» Multimediakirjasto -> Demo-kurssit


3T Multimediakirjasto sisältää Euroopan laajimman valikoiman työturvallisuuden ja -hyvinvoinnin opetusmultimedioita, joihin pääset tilaamalla
3T Kouluttajalisenssin.
Kuvat: 3T Ratkaisut Oy, multimediasta Käsinnostaminen ja selän terveys» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi