Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Suomesta puuttuvat selkeät standardit työsuojeluosaamisen arviointiin ja kehittämiseen

Työsuojelupäällikön ammatillisen osaamisen arviointimallin kehittämishanke,
Työsuojeluosaamisen arviointi- ja kehittämismalli

Työsuojelurahasto, 26.2.2007

Teksti:  Camilla Reinboth 
Kuva: 3T Ratkaisut

  

Uusi työturvallisuuslaki siirsi työsuojelun painopistettä viranomaisvalvonnasta työpaikan oman vastuun ja hallinnan suuntaan. Oulun yliopistossa selvitettiin tutkija Janne Sinisammaleen johtamassa hankkeessa työyhteisöjen työsuojelun kehittämistarpeita. Hankkeen päätavoitteena oli luoda työpaikoille soveltuva työsuojeluosaamisen arviointia ja kehittämistä tukeva toimintamalli. Työsuojelurahasto tuki hanketta.

Hankkeen pohjaksi tehty kartoitus osoittaa, että muualla Euroopassa on Suomea selkeämmät kriteerit työsuojeluosaamisen pätevyyden määrittelylle ja mittaamiselle. Lisäksi Suomessa on vaativan tason koulutustarjontaa ja tutkintoon johtavaa koulutusta tarjolla hyvin vähän. Työpaikkoja tukeva ulkopuolinen asiantuntijaverkosto on ajautumassa vaikuttavuuskriisiin, kun esimerkiksi vuokratyön, työvoiman vapaan liikkuvuuden ja etätyön yleistymisen myötä työpaikkoja ei enää saavuteta perinteisin keinoin.

Saatujen tietojen pohjalta rakennettiin hankkeen tavoitteena ollut työsuojeluasiantuntemuksen arviointi- ja kehittämismalli. Hanke toteutettiin yhteistyössä Tampereen työterveyslaitoksen kanssa.

 

Asiantuntijajärjestelmät ja standardit ohjaavat työsuojelua Euroopan maissa

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava, että työsuojelusta vastaavalla on riittävä pätevyys tehtäviensä hoitamiseen. Euroopan komissio on pyytänyt Suomelta selvitystä siitä, miten työsuojelusta vastaavien pätevyys vahvistetaan. Suomi on vastauksessaan katsonut, että työturvallisuuslaissa ja erillislainsäädännössä on pätevyydet määritelty riittävän tarkasti. Tulevaisuudessa on todennäköistä, että työsuojeluasiantuntijoiden pätevyydet määritellään Euroopan unionissa.


    Sveitsissä 
 laki määritelee 
työsuojeluasian-
  tuntijoiden 
  pätevyys-
vaatimukset ja
   tehtävät
 
Saksassa on jo pitkään ollut käytössä lakisääteinen asiantuntijajärjestelmä. Työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajaa käyttämään työturvallisuuden ja työpaikkalääkäreiden asiantuntemusta. Tavoitteena on, että työsuojelua ja tapaturmantorjuntaa koskevia määräyksiä sovelletaan työpaikalla sen erityisolosuhteita vastaavasti. Asiantuntijajärjestelmän käytön avulla voidaan varmistaa, että alan tietämystä käytetään niin, että saavutetaan mahdollisimman korkea vaikuttavuusaste.

Britanniassa voi työsuojeluasiantuntemuksen hankkia usealla eri tavalla. Järjestelmän pohjana on kansallinen standardi, jonka tasot vastaavat kansallisen pätevyyskehyksen tasoja. Työsuojelun ammattilaisilla on oma järjestönsä, jossa jäsenyyden laatu määräytyy pätevyyden mukaan, ja jäsenyyden säilyttäminen edellyttää oman työsuojeluosaamisen kehittämistä.

Sveitsissä työsuojelujärjestelmä perustuu lainsäädäntöön, jossa määritellään asiantuntijoiden pätevyysvaatimukset, tehtävät sekä heidän osaamisensa käyttö työpaikalla. Myös asiantuntijoiden täydennyskoulutuksen määrä on tarkkaan määritelty.

 

Työsuojelun ammattilaiset löytävät paljon parannettavaa työsuojelussa

Hankkeen aikana selvitettiin kyselyllä myös työsuojeluammattilaisten työsuojeluosaamista ja sen kehittämistarpeita. Kysely osoitti, että työpaikkatarkastusten sekä tapaturmien ja sairaustilanteen seurannan katsottiin toimivan työpaikoilla parhaiten. Heikoimmin hoidettiin työsuojeluun liittyvä koulutus ja tiedotus.

Kyselyyn vastanneet kokivat hallitsevansa parhaiten työhön liittyvien tapaturmien, fysikaalisten ja fyysisen kuormituksen vaarojen tunnistamisen. Heikoimmin työsuojelun ammattilaiset arvioivat hallitsevansa työsuojeluun liittyvien mittaus- ja tutkimusmenetelmien käytön sekä tutkitun tiedon hyödyntämisen.

Ammattilaiset hallitsivat heikoiten
mittaus- ja tutkimusmenetelmien käytön

Yleisesti koko oman työyhteisön työsuojeluosaaminen koettiin useiden osatekijöiden osalta melko heikoksi. Työsuojelun ammattilaiset arvioivat sekä oman että koko työyhteisönsä osaamisen kaikkein heikoimmaksi silloin, kun työsuojelutoimia pitäisi integroida organisaation muuhun toimintaan. Samoin paljon ongelmia koettiin siinä, miten työpaikan turvallisuuden hallintajärjestelmiä kehitetään. Työsuojelun eri osatekijöiden tarpeellisuus vaihtelee kuitenkin suuresti eri aloilla, joten kyselyn tuloksista ei pidä tehdä liian ehdottomia johtopäätöksiä.

 

Standardi helpottaisi työsuojeluosaamisen arviointia

Iso Britannian pätevyys-standardista mallia

Hankkeessa kehitetty arviointimalli perustuu Isossa Britanniassa käytössä olevaan työsuojelualan pätevyysstandardiin. Tämän ENTO-nimisen julkisen organisaation mallissa työsuojelussa tarvittava pätevyys määritellään yhdistelmäksi tietoja, taitoja ja käytännön kokemusta. Standardi laaditaan viideksi vuodeksi kerrallaan ja sen laatimiseen osallistuvat myös alan asiantuntijat ja työnantajat.

Hankkeen toteuttajien mukaan Suomessa tulisi ottaa käyttöön vastaava pätevyysstandardi. Sitä voitaisiin käyttää työsuojelukoulutustarpeiden tunnistamisessa, koulutuksen organisoinnissa ja suunnittelussa, koulutusten ja pätevyyksien arvioinnissa sekä työsuojelutehtäviin hakevien henkilöiden pätevyysvaatimusten määrittelyssä. Standardin avulla työsuojelualalla toimivat ammatilliset yhteisöt voisivat kehittää jäsenyydelle selkeät ehdot ja nostaa alalla toimivien arvostusta.

  

 

>> Loppuraportti (pdf, 224 sivua, oulu.fi) 

 

 

Työsuojelurahaston tutkimus 103385
Työsuojelupäällikön ammatillisen osaamisen arviointimallin kehittämishanke

Hakija
Oulun yliopisto, tuotantotalouden osasto, työtieteen yksikkö

Toteuttaja
Oulun yliopisto, tuotantotalouden osasto, työtieteen yksikkö

Toteutusaika
12.5.2004 - 17.1.2007

Julkaisu
Sinisammal Janne. (toim.) (2005). Työsuojeluosaamisen arviointi- ja kehittämismalli. Työtieteen hankeraportteja No 21, 226 s., Department of Industrial Engineering and Management, University of Oulu. Oulu. ISBN 951-42-7923-9, ISSN 1459-5850
Tilaukset:
Oulun yliopistopaino, julkaisumyymälä, puh. (09) 553 3940

Lisätietoja
M. Sc., tutkija Janne Sinisammal,Oulun yliopisto, tuotantotalouden osasto, työtieteen yksikkö, PL 4300, 90014 Oulun yliopisto, puh. (08) 553 3964, faksi (08) 553 2499, janne.sinisammal (ät) oulu.fi, http://www.oulu.fi/tyotiede/riskienhallinta.html

Aiheluokitus

Työsuojelu ja työterveyshuolto
- Työsuojelun ja sen toimintaedellytysten kehittäminen

Avainsanat
ammatillinen osaaminen, työsuojelukoulutus, työsuojelupäällikkö, työsuojeluasiantuntemus, työsuojeluosaaminen, pätevyys kehittäminen, arviointi, työsuojelu

 

Lähde: Työsuojelurahaston Tätä on tutkittu -tietokanta

 

(Työsuojelurahasto)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi