Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Valtion työtehtävät entistä motivoivampia

Valtiokonttorin tiedotteita   8.11.2006 ja 9.10.2006

 

Valtionhallinnon henkilöstöstä yli 60 % kokee työtehtävänsä motivoiviksi. Osuus on kohonnut kahden vuoden kuluessa 15 prosenttiyksikköä. Työntekijöiden henkinen kuormittuneisuus näyttää jonkin verran vähentyneen. Odotukset selviytymisestä työssä eläkeikään asti ovat yli 45-vuotiaiden ikäryhmissä lisääntyneet. Tiedot selviävät Valtiokonttorin tuoreesta Kaikki hyvin työssä 2006? -tutkimuksesta. Tutkimus julkaistaan Valtiokonttorin Verkkopäivillä 8.11.2006 Paasitornissa Helsingissä.

- Valtion työpaikoilla henkilöstö on aikaisemminkin kokenut työtehtävänsä motivoiviksi. Moni kokee tekevänsä yhteiskunnallisesti tärkeää työtä, ja työ voi olla sisällöllisesti erittäin kiinnostavaa ja palkitsevaa. Työtehtävien sisällöt ovat myös edelleen kehittyneet voittopuolisesti myönteisesti. Muutos motivaation kokemisessa on kuitenkin niin suuri, että se voi työtehtävissä koetun myönteisen kehittymisen lisäksi heijastaa myös valtionhallinnon muutoshaasteiden aiheuttamaa epävarmuuden lisääntymistä ja sen seurauksena omat työtehtävät nähdään entistäkin arvokkaampina, kommentoi erikoistutkija Irma Väänänen-Tomppo Valtiokonttorista tuloksia.

 
Henkinen kuormittuneisuus on laskussa

Tutkimus osoittaa myös, että huolimatta meneillään olevasta murrostilanteesta henkisen kuormittuneisuuden esiintyminen on vähentynyt valtion henkilöstöllä jonkin verran edelliseen tutkimukseen verrattuna. Vuonna 2004 työtään piti henkisesti kuormittavana 24 % vastaajista, kun uuden tutkimuksen mukaan kuormittavuutta koki 21 % vastaajista. Suuntaus on hyvä.

- Työhyvinvointinäkökulmien huomioon ottaminen muutoksia toteutettaessa luo lisää edellytyksiä kuormittuneisuuden alenemiselle, pohtii Väänänen-Tomppo.

 
Odotukset työssä jaksamisesta eläkeikään asti ovat parantuneet

Vanhemmissa, yli 45-vuotiaiden ikäryhmissä, omat odotukset jaksamisesta työssä eläkeikään asti ovat parantuneet vuodesta 2000 lähtien. Erityisen suuri muutos on ollut 45-54-vuotiaiden ryhmässä, josta nyt eläkeikään asti arvioi melko varmasti jaksavansa 68 % (vuonna 2000 58 %). Yli 55-vuotiaista eläkeikään arvioi jaksavansa suhteellisesti vielä useampi, 74 % (vuonna 2000 69 %).

- Hyvää kehitystä ovat tukeneet joustavan vanhuuseläkeiän tuonut eläkelainsäädännön uudistus, eläkeasenteissa tapahtuneet muutokset sekä henkilöstön työkyvyn edistäminen erilaisin toimin, toteaa Irma Väänänen-Tomppo.

 
Henkilöstöllä paljon rakentavia näkökantoja tuottavuuden parantamisen ja työhyvinvoinnin yhdistämiseen

Valtion tuottavuusohjelman toteuttaminen asettaa haasteita työhyvinvoinnille, mutta työhyvinvoinnista huolehtiminen voi osaltaan myös edistää tuottavuusohjelman toteutusta. Henkilöstöllä on runsaasti erilaisia keinoja siihen, miten tuottavuus ja työhyvinvointi voitaisiin yhdistää toisiaan tukeviksi. Keskeisinä keinoina pidetään muun muassa henkilöstön riittävästä määrästä ja osaamisesta huolehtimista, työtehtävien ja -prosessien kriittistä tarkastelua, johdon toimintaa suunnan näyttäjänä sekä kannustajana ja henkilöstön osallistajana, palkkauksen kannustavuuden hyödyntämistä, työhyvinvoinnin ja työkyvyn tukitoimista huolehtimista ja ennen muuta yhteistyön rakentamista, avoimuutta ja aktiivista toimintaa asioiden viemiseksi eteenpäin.

- Työprosesseja ja tehtävien sisältöjä uudistamalla, johtamiskäytäntöjä kehittämällä ja ottamalla henkilöstö mukaan suunnitteluun voidaan vaikuttaa ratkaisevasti työn kehittymiseen sekä sen kuormittavuuteen, mielekkyyteen ja työnhallinnan tunteeseen. Samalla se vaikuttaa olennaisesti työpaikan ilmapiiriin ja toiminnan tehokkuuteen. Hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö on myös tehokas ja tuottava, miettii Väänänen-Tomppo.

 

>>  Irma Väänänen-Tomppon esitys Kaikki hyvin työssä 2006? -tutkimuksen tuloksista
Verkkopäivillä 8.11.2006 (PDF, 17 sivua, valtiokonttori.fi)

--

Valtion henkilöstön työoloja kartoittava Kaikki hyvin työssä? -tutkimus toteutetaan kahden vuoden välein. Tutkimus on toteutettu vuodesta 2000 alkaen.

 

Verkostoitumalla työhyvinvointia ja tuottavuutta (9.10.2006)

Valtiokonttori tukee työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämistä valtiolla

Valtion henkilöstön eläköitymistahti kiihtyy. Normaalin vanhuuseläkeiän saavuttamisen vuoksi valtion henkilöstö vähenee vuosien 2006–2011 aikana runsaalla 17 000 henkilöllä. Valtion työpaikkojen tuottavuuden kehittämiseksi näillä näkymin noin 9 600 eläköitymisen seurauksena avoimeksi jäävää virkaa jätetään täyttämättä.

Tuottavuuden tehostamisvaatimusten yhteydessä on huomioitava jäljelle jäävän ja palkattavan henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittäminen. Tässä yhteydessä entistä suuremman osuuden henkilöstöinvestoinneista tulisi kohdentua henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämiseen sekä muutoksen johtamiseen. Jotta tuottavuustavoitteet saavutetaan, on eläkkeellesiirtymisiän noustava valtiolla. Tähän päästään ainoastaan työhyvinvointia ja työyhteisöjen työprosesseja kehittämällä.

Valtiokonttorin 9.10. järjestämällä työhyvinvoinnin kehitystorilla Helsingin Paasitornissa työhyvinvoinnin ja riskienhallinnan palveluntuottajat ja valtion henkilöstöhallinnon edustajat kokoontuivat ensimmäistä kertaa poikkiorganisatorisesti ratkaisemaan työhyvinvoinnin kehittämisen, osaamisen siirtämisen ja tuottavuuden kasvattamisen aiheuttamia haasteita työyhteisöille. Keskeistä on löytää kestäviä ja molemmat näkökohdat huomioivia ratkaisuja.

 
Työhyvinvoinnin kehittäminen ja tuottavuuden tehostaminen edellyttää yhteistyötä

?Kun voidaan vaikuttaa henkilöstövoimavarojen hallintaan ja kehittämiseen, johtamiseen ja työyhteisön toimintaan sekä kyetään ajoissa puuttumaan lyhyisiin sairauspoissaoloihin, tapaturmiin ja lähetä piti -tilanteisiin, voidaan ennaltaehkäistä vakavampia ja työyhteisölle kalliita työkyvyttömyyseläkkeitä?, summaa linjanjohtaja Jyri Tapper Valtiokonttorista.

Koska valtion henkilöstömäärä vähenee eläkkeelle siirtymisten myötä tuntuvasti tulevina vuosina, ei tähän työyhteisöjen kehittämisen haasteeseen voida vastata yksin, vaan tarvitaan toimivia yhteistyöverkostoja yksityisten palveluntuottajien ja valtion työpaikkojen välille. Valtiokonttorin palveluntuottajaverkosto on yksi vastaus tähän tarpeeseen. Verkostoon kuuluu noin sata työhyvinvoinnin ja riskienhallinnan palveluntuottajaa. Siihen voivat päästä mukaan kaikki laatukriteerit täyttävät yritykset.

Kesällä 2006 tehdyn kyselyn mukaan valtionhallinnon palvelutoimeksiannoissa on teetetty eniten työilmapiirikartoituksia. Uusina nousevina tarpeina nähdään erityisesti osaamisen hallintaan ja muutosjohtamiseen liittyvät haasteet. Myös kehityskeskustelukäytännöt ja johtamisvalmennus koetaan tarpeellisiksi kehittämiskohteiksi.

 

 

>> Lue myös artikkeli Valtion parhaat työpaikat palkittiin työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämisestä 

 

  

(Valtiokonttori)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi