Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työssäkäyvien stressioireet ovat vähentyneet, vaikka kiire on kasvanut

Helsinki, 6.11.2006   Työterveyslaitoksen tiedote

 

Suomalaisten kiire työssä on lisääntynyt verrattuna vuosiin 2000 ja 2003. Kiirettä kokee työssäkäyvistä  52 % (1997 51 %, 2000 45 %, 2003 43 %). Erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluissa kiire on kasvanut kolmen vuoden takaiseen verrattuna. Tiedot selviävät Työterveyslaitoksen joka kolmas vuosi tekemästä Työ ja terveys -haastattelututkimuksesta.

 

"Vaikka ihmisillä on kiire, 40 % työssäkäyvistä sanoo olevansa innostunut työstään", muistuttaa tutkimusprofessori Kari Lindström Työterveyslaitoksesta.  Innostuneimpia ovat yrittäjät, palvelu- myynti - ja hoitotyöntekijät sekä johtajat ja ylimmät virkamiehet. Stressioireet ovat vähentyneet tasaisesti työssäkäyvillä vuodesta 1997 lähtien. Työn henkinen rasittavuus on pysynyt samalla tasolla, 34 % kokee työnsä henkisesti hyvin tai melko rasittavaksi."

 

Suomi tiimiytyy

Tiimimäisesti työskenteli vuonna 2006 52 % työssä käyvistä. Tiimimäinen työn organisointi onkin lisääntynyt työelämässä voimakkaasti vuoden 2000 jälkeen, jolloin pääasiallisesti tiimimäisesti työskenteli 37 % työssäkäyvistä. Runsaan tiimityön toimialoja ovat sosiaali- ja terveysala (68 %), rahoitusala (61 %) sekä majoitus- ja ravitsemusala (58 %).

 

Työyhteisöjen kehittäminen tuottaa tulosta

Ilmapiirikyselyjä ja työyhteisöjen kehittämistoimintaa tehdään aikaisempaa enemmän. Ilmapiirikyselyn ilmoitti tehdyn omalla työpaikallaan 70 % vastaajista, kun heitä kolme vuotta sitten oli 64 %. Myös työyhteisön kehittämistoiminta on lisääntynyt (2006 58 %, 2003 49 %.) Arviot työilmapiiristä ovat vastaavasti parantuneet.

 

Työn ja perhe-elämän tasapaino on koko elämänkaaren haaste

Työ ja perhe voivat tukea, mutta myös kuormittaa toisiaan. Elämänalueiden vuorovaikutusta tarkasteltiin kodin ja työn välisten jännitteiden kautta. Työssäkäyvistä 41 % tunsi laiminlyövänsä kotiasioita ansiotyön vuoksi vähintään silloin tällöin, alle kouluikäisten äideistä näin koki reilusti yli puolet (58 %) ja isistä 46 %. Johtavassa ja esimiesasemassa olevat naiset sekä yrittäjänaiset kokivat laiminlyönnin tuntemuksia enemmän kuin muut naiset.

 

Väliin puristettu ikä – kahden hoivavaiheen loukossa

Viidennes työssäkäyvistä (naiset 20 % ja miehet 17 %) ilmoitti huolehtivansa omista ikääntyvistä vanhemmistaan tai muista apua tarvitsevista läheisistä oman ansiotyön ohessa. Taloustöissä auttaminen (naiset 60 % ja miehet 47 %) ja hoivaaminen (naiset 59 % ja miehet 28 %) oli tavallisempaa naisille, kun taas miehille oli tyypillisempää korjaus-, rakennus- tai pihatöissä avustaminen (naiset 24 % ja miehet 59 %).

Työn ohessa huolehtiminen oli yleisintä keski-ikäisten keskuudessa, keski-iän ollessa 47 vuotta. Tällöin monella on vielä velvollisuuksia omia lapsiaan ja perhettään kohtaan. Moni on kahden hoivavaiheen puristuksessa. Väestön ikääntymisen myötä väliin puristetun ikävaiheen edustajia on työelämässä yhä enemmän. Tämä tulee ottaa huomioon, kun keski-ikäistyvillä työpaikoilla pohditaan ikäjohtamisen ja ikäystävällisen työpaikan malleja. Tämän ns. epävirallisen avun on havaittu olevan tärkeässä roolissa ikääntyneiden kotona selviytymisen kannalta.

 

Hyvä terveys on tärkein edellytys työuran pidentämiselle 63:n ikävuoden jälkeen

Noin puolet (54 %) työssäkäyvistä oli ajatellut, että saattaisi terveydellisistä tai muista syistä lähteä eläkkeelle jo ennen vanhuuseläkeikää. Edellytyksiä työuran pidentämiselle ovat oma terveys (18 %), taloudelliset tekijät (14 %) sekä mielekäs, mielenkiintoinen ja haastava työ (13 %). Lähes joka toinen (42 %) ei ajattele haluavansa jatkaa työssä 63:n ikävuoden jälkeen.

 

Henkinen väkivalta työssä sekä uhkailu ja fyysinen väkivalta lisääntyneet

Henkinen väkivalta oli lisääntynyt eniten terveys- ja sosiaalipalveluissa, koulutuksessa sekä rahoitusalalla. Fyysinen väkivalta työssä tai työmatkalla oli kaksinkertaistunut ja väkivallalla uhkailu oli lisääntynyt kolmanneksen verrattuna vuoteen 2003.  Eniten fyysisestä väkivallasta tai väkivallalla uhkaamisesta kärsivät terveys- ja sosiaalipalveluiden, majoitus- ja ravitsemuspalveluiden sekä kuljetus- ja tietoliikennealan työntekijät.

 

Työterveyshuolto ulkoistetaan yhä useammin

Lääkärikeskukset jatkoivat tasaista nousuaan työterveyshuoltopalvelujen tuottajana (37 %).  Omia työterveysasemia oli enää 19 % yrityksistä. Terveyskeskus tai kaupungin henkilöstön terveysasema oli yleisin palvelujen tuottaja kuntasektorilla. Valtiosektorilla yleisin palvelujen tuottaja oli yksityinen lääkäriasema.

 

Yrittäjiä kannustetaan pitämään huolta terveydestään

Tutkimuksen mukaan 92 %:lle palkansaajista on järjestetty työterveyshuolto. Yrittäjille itselleen työterveyshuolto on vapaaehtoinen. Yhteiskunta kuitenkin kannustaa yrittäjiä työterveyshuoltopalvelujen ostamiseen osallistumalla palvelujen aiheuttamiin kustannuksiin. KELA korvaa osan yrittäjille aiheutuneista työterveyshuoltokuluista. Maatalousyrittäjistä 63 % ja muista yrittäjistä 37 % sanoo järjestäneensä itselleen työterveyshuollon.

 

Työ ja terveys -haastattelututkimus tehdään kolmen vuoden välein

Työ ja terveys -haastattelututkimuksella kerätään kattavaa seurantatietoa Suomen työikäisen väestön hyvinvoinnista, työoloista ja työterveystoiminnasta. Keväällä 2006 haastateltiin puhelimitse 3122 Väestörekisteristä satunnaisotannalla poimittua työikäistä (25–64 v), joista naisia oli 52 % ja miehiä 48 %. Ensimmäinen haastattelututkimus tehtiin 1997. Haastattelun aihealueita ovat muun muassa työn kuormitus, työyhteisöjen toimivuus, tasa-arvo työssä, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen, terveydentila, työkyky, työterveyshuollon toimivuus, työympäristötekijät sekä tapaturmat. Haastattelututkimus on osa laajempaa Työ ja terveys Suomessa 2006 -tutkimusta, joka julkaistaan kokonaisuudessaan alkukeväällä 2007.

 

Julkaisu: Työ ja terveys -haastattelututkimus v. 2006, Taulukkoraportti, Työterveyslaitos 2006.

 

(Työterveyslaitos)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi