Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Terästystä työpaikan päihdeohjelmaan koulutuksen avulla

MÄRKÄ VAI KUIVA TYÖPAIKKA?

Helsinki, 10.10.2006    Työterveyslaitoksen tiedote

 
Työelämän alkoholihaittojen vähentämiseksi ja kohtuukäytön tukemiseksi on muitakin konkreettisia keinoja kuin alkoholiveron korotus. Käytännön työvälineitä ovat työpaikan päihdeohjelma ja työterveyshuollon mini-interventio eli neuvonta juomisen vähentämiseksi. Toistaiseksi vain murto-osalla työpaikoista on päihdeohjelma. Työterveyshuolloissa riskikulutuksen seulontaa ja mini-interventiota ei käytetä tarpeeksi systemaattisesti. 

Päihdeohjelman laatiminen työpaikalle ehkäisee alkoholihaittoja. Päihdeohjelmassa kerrotaan, miten työpaikalla suhtaudutaan alkoholiin, miten työpaikan tilaisuuksissa tuetaan kohtuukäyttöä ja miten toimitaan tilanteessa, jossa on puututtava työkaverin alkoholinkäyttöön. Päihdeohjelman avulla voidaan ehkäistä alkoholiongelmien syntyminen ennalta.

 

Puutu alkoholin suurkuluttajan ongelmaan välittömästi

Alkoholin suurkulutuksen rajat ovat miehillä 24 annosta ja naisilla 16 annosta viikossa, tai miehillä seitsemän annosta ja naisilla viisi annosta kerralla. Työikäisillä kertakulutusrajojen ylittäminen eli humalajuominen on tavallisempi ongelma kuin viikkorajojen ylittäminen. Alkoholin suurkuluttajia on Suomessa jopa 500 000–700 000, suurin osa heistä työelämässä. Alkoholisteja on vain vähän verrattuna suurkuluttajiin. Alkoholin suurkuluttajat oireilevat runsaasti. Heillä on korkeaa verenpainetta, vatsavaivoja, rytmihäiriöitä, unihäiriöitä, erektiohäiriöitä, muistikatkoja, väsymystä, ärtymystä tai masennusta. Oireita ei välttämättä edes osata liittää alkoholin suurkulutukseen.

Alkoholin suurkuluttajan oireilu vaikuttaa koko työyhteisöön: sairauspoissaolot lisääntyvät, työteho ja työturvallisuus laskevat. Ongelmaa kierrellään ja piilotellaan, mikä johtaa epäluottamukseen ja yhteistyön huononemiseen. Esimiehen tai työtoverin tulisi puuttua tilanteeseen välittömästi, kun alkoholin käytön haitat näkyvät työssä. Puuttuminen viestittää työtoverista välittämistä ja sosiaalista vastuuta.

 

Työterveyshuollon pitää kysyä alkoholin käytöstä

Työntekijät käyvät yhä useammin työterveyslääkäreiden ja -hoitajien vastaanotoilla erilaisten oireiden vuoksi. Oireiden syynä saattaa olla alkoholi. Mini-interventio on terveydenhuollon väline alkoholihaittojen vähentämiseen. Mini-interventiolla tarkoitetaan alkoholinkäytön puheeksi ottamista, riskikulutuksen tunnistamista ja neuvontaa juomisen vähentämiseksi. Mini-interventio on tutkitusti vaikuttavaa toimintaa, sillä suurkuluttajan on helppo vähentää juomistaan vielä silloin, kun alkoholiriippuvuutta ei ole syntynyt. WHO:n kehittämä kymmenen kysymyksen AUDIT-testi on helppo, nopea ja edullinen tapa seuloa alkoholin suurkuluttajat esimerkiksi terveystarkastuksissa tai sairaanhoitokäynneillä. Testi löytyy esimerkiksi Työterveyslaitoksen ja A-klinikkasäätiön www-sivuilta, linkit tämän tiedotteen lopussa. Jokaisella työterveyshuollon asiakkaalla on oikeus saada työterveyshuollosta tietoa, neuvontaa ja tukea alkoholin kulutuksen vähentämiseksi.  

 

Tukkimiehen kirjanpito avuksi

Henkilökohtaisena alkoholinkäytön hallinnan välineenä jokainen voi käyttää esimerkiksi juomapäiväkirjaa. Itse kunkin olisi hyvä seurata omaa alkoholinkäyttöään vaikka merkitsemällä juodut annokset tukkimiehen kirjanpidolla kalenterin reunaan.

 

"On aika nostaa kissa pöydälle", sanoo projektikoordinaattori Leena Heljälä
"Nyt on korkea aika nostaa kissa pöydälle ja aloittaa kansalaiskeskustelu siitä, miten itse pysyn kohtuukäytössä ja miten voin edistää kohtuukäyttöä kotona, työssä ja vapaa-ajan riennoissa. Onko helpompi katsella sormien läpi kuin puuttua työkaverin, alaisen tai esimiehen alkoholin riskikäyttöön? " kysyy Työterveyslaitoksen mini-interventiohankkeen projektikoordinaattori Leena Heljälä 11.10. Iisalmen koulutustilaisuudessa Terästystä työpaikan päihdeohjelmaan.

 

Työpaikka terveyden edistämisen areenaksi

Työpaikoilla ja työterveyshuolloissa on hyvät rakenteelliset mahdollisuudet edistää henkilöstön työkykyä ja terveyttä. Työpaikka voi toimia terveyden edistämisen areenana, jossa alkoholin kohtuukäyttöä tai jopa alkoholitonta vaihtoehtoa tuetaan esimerkiksi työpaikan edustustilaisuuksissa tai virkistyspäivillä. Työterveyslaitos toteuttaa yhdessä lääninhallitusten kanssa ehkäisevän päihdetyön koulutusta työpaikoille ja työterveyshuolloille. Iisalmessa järjestettävässä Terästystä työpaikan päihdeohjelmaan -koulutuksessa nostetaan työelämän alkoholikysymykset näkyviin.

Koulutustilaisuudessa puheenvuoron käyttävät lääninlääkäri Jari Korhonen Itä-Suomen lääninhallituksesta, työsuojelupäällikkö Pekka Kärkkäinen Iisalmen kaupungilta sekä projektikoordinaattori Leena Heljälä, ylilääkäri Martti Kuokkanen ja tutkija Hanna Jurvansuu Työterveyslaitoksen Mini-interventiohankkeesta. Kentän kokemuksista kertovat työterveyshoitaja Pirjo Männikkö Iisalmen seudun työterveyshuollosta, kouluttaja Leena Merilehto työelämän alkoholiohjelma Huugosta, projektisuunnittelija Arja-Maarit Rokka Virrat puroiksi -hankkeesta sekä johtava työterveyshoitaja Leila Kallio UPM-Kymmenestä.

 

Työuupumus on yhteydessä alkoholiriippuvuuteen

Työuupumus on yhteydessä alkoholiriippuvuuteen mutta ei alkoholin suurkulutukseen.  Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen tutkimuksesta, joka on juuri julkaistu kansainvälisessä Addiction-lehdessä. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Kansanterveyslaitoksen kanssa Terveys 2000 -aineiston pohjalta.

Taipumus alkoholiriippuvuuteen on perinnöllistä, mutta sen kehittymiseen vaikuttavat suurkulutuksen lisäksi olennaisesti erilaiset ympäristötekijät. Tutkimuksen mukaan myös työuupumus on yhteydessä alkoholiriippuvuuteen.

Yhteys työuupumuksen ja alkoholiriippuvuuden välillä havaittiin sekä naisilla että miehillä
Vaikka naisten alkoholin kulutus on viime vuosina lisääntynyt, alkoholiriippuvuus ja muut alkoholin käytön ongelmat ovat edelleen yleisempiä miehillä. Työuupumuksen ja tutkittujen alkoholiongelmien välillä yhteys oli kuitenkin samanlainen molemmilla sukupuolilla.

Koska tutkimuksessa käytettiin poikkileikkausaineistoa, tutkimuksen perusteella ei voida selvittää ilmiöiden välisen syy-yhteyden suuntaa. On myös mahdollista, että alkoholiriippuvuus altistaa työuupumukselle tai että molempien ongelmien taustalla on jokin yhteinen altistava tekijä.

Työuupumus ei ollut yhteydessä alkoholin suurkulutukseen
Vaikka työstressin on todettu lisäävän joidenkin työntekijöiden alkoholin kulutusta, stressin ja alkoholinkäytön väliset yhteydet ovat monimutkaisia. Esimerkiksi alkoholiriippuvuudelle alttiuden omaavilla työntekijöillä stressi voi lisätä alkoholin kulutusta, kun muilla se saattaa vähentää sitä. Yhteyttä työuupumuksen ja alkoholin suurkulutuksen välillä ei tässä tutkimuksessa havaittu.

Mini-interventio vähentää alkoholin kulutusta
Jatkuva työstressi ja vakavat alkoholiongelmat ovat haitallisia niin yksilön terveyden kuin toimintakyvynkin kannalta. Molempia olisi syytä rutiininomaisesti seuloa myös työterveyshuollossa. Terveydenhuollon käyttöön kehitetty mini-interventio on havaittu tehokkaaksi ja käyttökelpoiseksi välineeksi työterveyshuollossa. Yksinkertaisimmillaan mini-interventio tarkoittaa juomatapojen puheeksi ottamista ja alkoholinkäytön terveysriskeistä ja vähentämiskeinoista keskustelemista. Työoloja ja työuupumusta voidaan kartoittaa haastattelulla ja kyselylomakkeilla. Koska ongelmat työssä voivat osaltaan olla liiallisen juomisen taustalla, työolojen selvittäminen tulisi sisältyä myös alkoholiongelmien hoitosuosituksiin.

Työpaikan mahdollisuuksia terveyden edistämisessä ei ole hyödynnetty tarpeeksi
Työpaikoilla on viime vuosina kehitetty useita varhaisen puuttumisen malleja erilaisiin ongelmallisiin tilanteisiin. Mallit toimivat myös tiedottamisen ja ennaltaehkäisyn välineinä ja antavat esimiehille työkaluja ottaa riittävän varhain puheeksi vaikeita asioita, kuten esimerkiksi huolen työntekijän alkoholiongelmasta tai lisääntyneistä sairauspoissaoloista.
 
Työuupumus on seurausta pitkittyneestä työstressistä
Työuupumus on pitkittynyt työperäinen stressioireyhtymä, joka kehittyy jatkuvan työstressin seurauksena. Sen taustalta löytyy useimmiten epäsuhta työn vaatimusten ja työn resurssien väliltä. Vuosina 2000–2001 vakava-asteisesta työuupumuksesta kärsi 2,5 % ja lieväasteisesta 25 % työssä käyvistä suomalaisista.

Alkoholiriippuvuus on merkittävä työikäisten sairaus
Alkoholiriippuvuudelle on tyypillistä voimakas halu juoda alkoholia, heikentynyt kyky kontrolloida alkoholin käyttöä, alkoholin sietokyvyn lisääntyminen sekä vieroitusoireet. Alkoholiriippuvuutta on eniten työikäisillä.

Tutkimus perustui Terveys 2000 -aineistoon
Tutkimuksessa käytettiin Kansanterveyslaitoksen keräämää koko suomalaista aikuisväestöä edustavaa Terveys 2000 -aineistoa. Tässä osahankkeessa tutkittiin 3276 30-64 -vuotiasta työntekijää. Tiedot alkoholiriippuvuudesta saatiin mielenterveyshaastattelun avulla (CIDI) ja tiedot työuupumuksesta sekä alkoholin käytöstä kyselylomakkeella.

 

Artikkeli: Ahola K, Honkonen T, Pirkola S, Isometsä E, Kalimo R, Nykyri E, Aromaa A & Lönnqvist J. Alcohol dependence in relation to burnout in the Finnish working population. Addiction 2006, Volume 101 Page 1438 - October 2006. 

 

Lisätietoa:

Työterveyslaitoksen Mini-interventio -hanke: www.ttl.fi/mini-interventio
A-klinikkasäätiön ylläpitämät päihdelinkkisivut, AUDIT-testi: www.paihdelinkki.fi/testit

 

(Työterveyslaitos)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi