Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!Työtapaturmien määrän kasvu huolestuttaa

Työtapaturmat ja vanhustenhuollon työolot huolestuttavat Suomen työoloissa

Helsinki, 11.6.2007

 

Työterveyslaitoksen Työ ja terveys Suomessa 2006 -katsauksen mukaan työtapaturmat ovat lisääntyneet varsinkin rakennusalalla. Eri ammattiryhmien välillä on suuria eroja työoloissa, elintavoissa ja terveyden-tilassa. Vanhustenhuollon henkilöstö kokee työolot erityisen vaikeiksi.

Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden mukaan terveyserojen vähentämiseksi on vaikutettava sekä työoloihin että terveyskäyttäytymiseen. Työpaikka on oiva vaikuttamisen areena, jossa työ ja muut elämänalueet kohtaavat päivittäin. Työ kuluttaa tekijänsä voimavaroja, mutta myös kartuttaa niitä. Suomalaiset jatkavatkin työssä entistä pidempään.

 

Terveys ja työkyky heikoin vähiten koulutetuilla ja pienituloisilla

Työ ja terveys 2006 -haastattelututkimuksessa korkeasti koulutetut ja fyysisesti kevyempää työtä tekevät arvioivat oman työkykynsä paremmaksi kuin vähemmän koulutetut ja fyysisesti raskasta työtä tekevät. Ylemmät toimihenkilöt oirehtivat vähemmän kuin muut sosioekonomiset ryhmät. Poikkeuksen muodostavat stressioireet, joita ylemmillä toimihenkilöillä on useammin kuin muilla ryhmillä. Ammattiryhmien väliset terveyserot ovat paikoittain jopa sosioekonomisia terveyseroja suurempia. Epäterveelliset elintavat ja niiden kasautuminen on yleisempää miehillä kuin naisilla. Esimerkiksi alkoholinkulutus ja ylipaino ovat edelleen lisääntyneet työikäisillä miehillä. Työkykyä ja terveyttä edistävän toiminnan muotoja tulisi kehittää erityisesti miehille sopiviksi.

Työpaikkaterveyden edistäminen on työpaikan johdon, henkilöstön, työsuojeluorganisaation ja henkilöstöhallinnon yhteinen asia, jossa työterveyshuollolla on annettavana merkittävää asiantuntijaosaamista. Kuitenkin myös työntekijän henkilökohtaiset valinnat vaikuttavat  entistä enemmän sekä hänen omaan hyvinvointiinsa että hänen työtoveriensa ja läheistensä hyvinvointiin. Valintojen tekemisessä auttaa tieto siitä, mitkä tekijät työssä ja elämäntavoissa edistävät terveyttä, mitkä taas vaarantavat sitä. Jokainen voi aktiivisesti kehittää työpaikkansa terveellisyyttä ja turvallisuutta. 

 

Työtapaturmat ovat lisääntyneet

Työ ja terveys 2006 -haastattelututkimuksen mukaan palkansaajien ja yrittäjien työtapaturmat ovat lisääntyneet. Kun vuonna 2003 työtapaturma tai työmatkatapaturma sattui 10 %:lle työssäkäyvistä, vuonna 2006 vastaava luku oli 13 %. Nousu on ollut keskimääräistä suurempaa rakentamisessa ja maataloudessa. Teollisuudessa tapaturmat eivät ole merkittävästi lisääntyneet. Nousu näyttää koskevan sekä lieviä tapaturmia että hieman vakavampia (vähintään 3 päivän sairausloma) työtapaturmia. Samanaikaisesti kiire sekä nuorten ja ulkomaalaisten työntekijöiden osuus työelämässä lisääntyivät.

 

Järjestelmällinen turvallisuusjohtaminen pitää tapaturmaluvut kurissa

Eräs tapaturmien lisääntymistä selittävä tekijä on noususuhdanne ja siihen liittyvä kiireen lisääntyminen. Aikapaineessa monet työturvallisuuden perustekijät, kuten työhön perehdyttäminen, töiden suunnittelu, turvatoimet ja hyvä järjestys voivat jäädä liian vähälle huomiolle. Uusien nuorten työntekijöiden tulo työelämään yhdessä puutteellisen perehdyttämisen kanssa voi osittain olla selitys työturvallisuuden heikkenemiseen. Tarkemman tutkimuksen varaan jää myös kysymys, lisäävätkö ulkomaalaiset työntekijät tapaturmien määrää, sillä tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Monet työpaikat eivät ole varmistaneet tapaturmien torjuntaa taloudellisen nousun aikana. Työturvallisuustyön arvoa ja asemaa osana yritysten johtamista tulisikin nostaa. Järjestelmällistä turvallisuusjohtamista toteuttavissa yrityksissä tapaturmaluvut pysyvät pieninä myös nousukauden aikana.

 

Vanhustenhuollon työntekijöille lisää vaikutusmahdollisuuksia omaan työhön ja työaikoihin

Vaikka sosiaali- ja terveysalan henkilöstöstä suuri osa pitää työtään edelleen antoisana ja palkitsevana, viime vuosien sosiaali- ja terveysalan kehitys näyttää työn kuormittavuuden kannalta kuitenkin usealta kohdin kielteiseltä. Vuoden 2006 Työ ja terveys -haastatteluun osallistuneista sosiaali- ja terveystyötä tekevistä 46 % piti työtään henkisesti melko tai hyvin usein rasittavana, kun kaikkien toimialojen vastaajista näin arvioi kolmannes. Monet tehtävät ovat myös ruumiillisesti raskaita.

Suurinta huolta sosiaali- ja terveysalalla aiheuttaa pitkäaikaissairaanhoidon, vanhusten laitoshuollon ja kotipalvelusektorin henkilöstön tilanne. Potilaat ja asiakkaat ovat aiempaa huonokuntoisempia ja moniongelmaisempia. Työ on sekä ruumiillisesti raskasta että tiedollisen osaamisen kannalta vaativaa.
 
Vanhusten itsemääräämisoikeutta ei kyetä aina kunnioittamaan tarpeeksi, ja rajalliset resurssit nähdään aika ajoin esteenä eettisesti oikealle toiminnalle. Työpaikan palvelujen laatua ei pidetä niin hyvänä kuin muilla sektoreilla. Mahdollisuudet vaikuttaa työhön ja työaikoihin koetaan erityisen huonoiksi ja työtä ei koeta samassa määrin palkitsevana kuin muilla sektoreilla.

Työterveyden ja alalla jatkamisen kannalta keskeisiä kysymyksiä ovat mahdollisuudet oman työn hallintaan, kehittymismahdollisuudet työssä, joustavat työaikajärjestelyt, hyvä fyysinen työympäristö sekä osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen. Riittävien voimavarojen turvaaminen on tärkeää, jotta myös vanhustenhuollossa asiakkaille ja potilaille on mahdollista antaa perushoidon ohella myös henkistä ja sosiaalista tukea.

 

Selvitys tehdään kolmen vuoden välein

Työ ja terveys Suomessa 2006 -katsaus perustuu Työterveyslaitoksen rekisteritietoihin, haastattelututkimuksiin ja asiantuntijoiden näkemyksiin, jotka on koottu Suomen työoloja ja terveyttä käsitteleväksi kirjaksi. Edelliset vastaavat selvitykset tehtiin vuosina 1997, 2000 ja 2003.

 

Julkaisu: Työ ja terveys Suomessa 2006, Työterveyslaitos 2007, 462 s, 43 euroa.

 

Lue lisää:

>> TVL:  Työtapaturmien määrä ja taajuus selvässä kasvussa 

>> STT: Työtapaturmia sattuu entistä useammin

 

  

(Työterveyslaitos, kuva Turvallisuusuutiset.fi)» Lue miten parannat työturvallisuutta ja työhyvinvointia työpaikallasi: www.ecoonline.fi

< Edellinen | Seuraava >

<< Takaisin


Palvelun tarjoaa: EcoOnline Oy


Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi