Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!
Vapaaehtoinen sosiaalinen vastuu on yrityksille uusi kilpailukeino
Yritykset pyrkivät lieventämään yhteiskunnallisia epäkohtia ja parantamaan henkilöstönsä hyvinvointia kantamalla sosiaalista vastuuta yli sen, mitä lait niiltä edellyttävät. Yhteiskunnallinen vastuu on myös kilpailukeino, koska osa kuluttajista odottaa tuotteilta eettisyyttä
Lue lisää...

Vuoden 2006 työolobarometrin ennakkotietoja: Työelämä laadukasta, mutta henkisesti rasittavaa
Palkansaajat ovat antaneet vuonna 2006 suomalaisen työelämän laadulle varsin korkea arvosanan. Työllisyyttä koskevat odotukset ovat selvästi parantuneet. Puolet osallistui työnantajan kustantamaan koulutukseen. Vaikka joka toisen työ henkisesti rasittavaa, on sairauspoissaolot vähentyneet hieman
Lue lisää...

UPM Kymmene: Vaaratilanneraportointia 30 vuoden kokemuksella
Haastattelussa suojelupäällikkö Ismo Sartiala ja työsuojeluvaltuutettu Sakari Hämäläinen
Lue lisää...

Ylilääkäri Juhani Wikström, Valtiokonttori: Tapaturmat syövät hyvinvointia
Wikström on ollut keskeisenä henkilönä kehittämässä Valtiokonttorin uutta työhyvinvointistrategiaa
Lue lisää...

Työministeri Filatov: Ihmisarvoinen työ edistää kilpailukykyä ja tuottavuutta
Mahdollisuus ihmisarvoisen työn tekemiseen edistää rauhaa, luottamusta ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä paikallisesti että globaalilla tasolla, totesi Filatov konferenssissa, jonka tavoitteena on edistää ihmisarvoista työtä koko maailmassa
Lue lisää...

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri yhtenäisti vaaratilanneraportoinnin
Haastattelussa suojelupäällikkö Henrik Jalo
Lue lisää...

Määräytyykö ihmisen terveys hänen tulojensa ja yhteiskunnallisen asemansa perusteella?
Englantilaisen professorin Sir Michael Marmotin tutkimuksien mukaan ihmisen terveys on ennakoitavissa hänen yhteiskunnallisen asemansa, varallisuutensa ja vaikutusmahdollisuuksiensa perusteella. Koska väestöryhmien välisten terveyserojen syyt ovat monitasoisia, tarvitaan niiden kaventamiseen toimintaa yhteiskunnan eri tasoilla
Lue lisää...

Ensiapuvalmius kesäterässä?
Kuka tahansa meistä voi joutua työpaikalla tilanteeseen, jossa tulisi osata antaa ensiapua loukkaantuneelle tai sairauskohtauksen saaneelle. Työpaikan ensiapuvalmiuteen kuuluvat riittävä määrä ensiaputaitoisia henkilöitä, ensiapuvarustus sekä toimintasuunnitelma onnettomuustilanteiden varalta
Lue lisää...

Maitotilojen kylmäongelmiin löydettiin tepsiviä lääkkeitä
Kylmässä tapaturma- ja sairastumisriski kasvaa ja työn tuottavuus huononee. Tutkimuksen mukaan maitotiloilla kylmän haittoja voidaan vähentää muun muassa tasaamalla lämpotilaeroja välivarastotiloilla, järkevällä lämmöntasaamisella ja kerrospukeutumisella
Lue lisää...

Yksilöerot huomioon kemikaalialtistumisessa
Tutkimuksessa havaittiin yhteys GSTM1-geenin ja PHEMA-pitoisuuden välillä. Tutkimuksen tuloksilla parannetaan myrkyllisen styreenin biologisen altistumisarvion eli biomonitoroinnin luotettavuutta. Suomessa styreenille altistutaan erityisesti lujitemuoviteollisuudessa
Lue lisää...

Ruokakesko Oy: Turvallisuustyökalujen käyttäminen osa normaalitoimintaa
Haastattelussa ympäristö- ja turvallisuusasiantuntija Toni Pelin
Lue lisää...

Valtion työtehtävät entistä motivoivampia
Valtionhallinnon henkilöstön henkinen kuormittuneisuus näyttää jonkin verran vähentyneen työtehtävien motivaation noustua kahden vuoden kuluessa 15 prosenttiyksikköä. Yli 60 % kokee työtehtävänsä motivoiviksi. Valtiokonttori kehittää verkostoitumalla työhyvinvointia ja tuottavuutta
Lue lisää...

Valtion parhaat työpaikat palkittiin työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämisestä
Suunnitelmallinen, monipuolinen ja tuloksellinen työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden kehittäminen olivat kriteereitä, joiden perusteella Etelä-Karjalan verotoimisto ja Kuopion yliopisto valittiin tänä vuonna valtion parhaiksi työpaikoiksi
Lue lisää...

Viiltäjä: Hiekkaa vai murtumia?
Taas tulee talvi ja yllättää kaikki, myös kaupungin puhtaanapidon
Lue lisää...

Työssäkäyvien stressioireet ovat vähentyneet, vaikka kiire on kasvanut
Suomalaisten kiire työssä on lisääntynyt verrattuna vuosiin 2000 ja 2003. Vaikka ihmisillä on kiire, 40 % työssäkäyvistä sanoo olevansa innostunut työstään. Stressioireet ovat vähentyneet tasaisesti työssäkäyvillä vuodesta 1997 lähtien
Lue lisää...

TT-päivät: Sairauspoissaolot kasvussa – mikä avuksi?
Sairauspoissaoloja tulisi vähentää varhaisen puuttumisen periaatteella, esittää erikoislääkäri Antti Jahkola Työterveyspäivillä 24-25.10. Työpaikan sisällä tulisi sopia kattavasti sairauspoissaolotietojen seurannan järjestämisestä
Lue lisää...

Borealis Polymers Oy: Palaute kannustaa vaaratilanneraportointiin
Haastattelussa työsuojelupäällikkö Tarja Olander
Lue lisää...

Ohjeita kuulonsuojainten valintaan
Standardi SFS-EN 458 opastaa valitsemaan, käyttämään ja hoitamaan kuulonsuojaimia. Jos päivittäinen melualtistus on vähintään 80 dB, työntekijöitä on informoitava ja heillä on oikeus saada sopivat kuulonsuojaimet. 85 dB melualtistuksessa on käynnistettävä meluntorjuntaohjelma ja työntekijöiden on käytettävä kuulonsuojaimia
Lue lisää...

Joustavat työajat ovat kaikkien etu
Työntekijään sovellettava työaika on työstä maksettavan palkan ohella tärkein työsuhteen ehto, työministeri Tarja Filatov totesi. Työaikakäytännöt ovat monipuolistuneet ja erilaistuneet kaikilla työaloilla. Työllisyysasteen ja tuottavuuden nostaminen edellyttää joustavampia työaikoja
Lue lisää...

Turvallisuuden johtamisen kehittäminen haastaa johtamisen muoti-ilmiöt
Antti Simolan väitöskirja pureutuu kokonaisvaltaiseen turvallisuuden kehittämiseen "sisältäpäin"
Lue lisää...

Terästystä työpaikan päihdeohjelmaan koulutuksen avulla
Käytännön työvälineitä työelämän alkoholihaittojen vähentämiseksi ovat työpaikan päihdeohjelma ja työterveyshuollon mini-interventio eli neuvonta juomisen vähentämiseksi. Toistaiseksi vain murto-osalla työpaikoista on päihdeohjelma
Lue lisää...

Työstressi on nujerrettavissa hyvällä suunnittelulla
Vaikeimmissa työstressitapauksissa työntekijä voi sairastua mieleltään ja päätyä työkyvyttömäksi. Suunnittelun ja riskien etukäteen tunnistamisen lisäksi professori Cary L. Cooper painottaa myös yksilön omaa vastuuta stressin välttämiseksi ja hallitsemiseksi
Lue lisää...

Työpaikoilla altistutaan voimakkaille sähkömagneettisille kentille
Esimerkiksi hitsaajat, muovinsaumaajat ja magneettikuvauslaitteita käyttävä hoitohenkilöstö saattavat altistua työssään suurille sähkömagneettisille kentille. Kaikki työnantajat eivät osaa erottaa todellisia ongelmakohtia
Lue lisää...

Vaaratilanneraportointi toimii pienessäkin yrityksessä
Mahro Oy:ssä raportointia vauhditettiin kampanjan avulla
Lue lisää...

Turvallisesti tiellä, ehjänä elämässä
Yhdysvalloissa kuolemaan johtaneiden työtapaturmien määrä yhteensä on laskenut, ovat työliikennekuolemat samanaikaisesti lisääntyneet. Yleisimmin työssä kuolemaan johtanut onnettomuus sattuikin liikenteessä. Dow Chemical soveltaa Six Sigmaa työliikenneturvallisuuden kehittämiseen
Lue lisää...

Yritysmaailmassa ymmärretään turvallisuuden ja tuottavuuden yhteys
Työtapaturmien aiheuttamia kustannuksia tutkivan projektin päätösseminaarissa Helsingissä 11.9.2007 esiteltiin projektin tulokset.
Lue lisää...

Taija Henttonen: Toimiiko se todella?
Työturvallisuus- ja -terveyspanostusten vaikuttavuuden arviointi Taija Henttonen, Illinois, USA
Lue lisää...

Viiltäjä: Turvallisuuskilpailu - väärin sammutettu?
Kilpailun puute johtaa tehottomuuteen, reviirien suojaamiseen ja suoranaiseen resurssien tuhlaamiseen
Lue lisää...

Kuluttajat tunnistavat harvoin arkipäivän riskitilanteita
Arki­päivän riskejä ja kodin vaaratilanteita ei useinkaan mietitä tai tunnisteta. Riskejä halli­taan yleisimmin maalaisjärjellä, mutta turvaa suuria taloudellisia uhkia vastaan haetaan vakuuttamalla. Kuluttajat kokevat vakuutusasioinnin Internetissä myön­teiseksi
Lue lisää...

Käsitapaturmien suuri määrä huolestuttaa
Lue lisää...

Onko työterveyshuollon toimintakonsepti muuttumassa?
Tiivistelmä artikkelista, joka käsittelee työterveyshuollon nykyisen toimintaidean ja toimintamallin muotoutumista, tämänhetkisiä muutospaineita ja muutoksen vaihtoehtoisia suuntia
Lue lisää...

EK: Tehty työaika runsaat 1500 tuntia - sairauspoissaolot lisääntyneet
Työaikatiedustelun 2005 mukaan eniten sairaus- ja tapaturmapoissaoloja oli elintarvike- ja paperiteollisuuden työntekijöillä. Ylilääkäri Kari Kaukinen vaatii sairauspoissaolojen kasvutrendin pysäyttämistä
Lue lisää...

Monella työuupuneella on myös fyysisiä sairauksia
Naisilla tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ja miehillä sydän- ja verenkiertoelinten sairaudet ovat selvästi yhteydessä työuupumukseen. Tämä käy ilmi Työterveyslaitoksen julkaisemasta tutkimuksesta
Lue lisää...

Työskentely helteellä
Työnantajan velvollisuus on pitää työpaikalla lämpötila alle 28 asteessa. Kuumassa työskentelyllä on haitallisia terveysvaikutuksia, joita tulee vähentää työtä keventämällä, tauottamalla ja vaatetuksella
Lue lisää...

Metalliteollisuuden purku- ja asennustöissä altistutaan syöpävaarallisille kuiduille
Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan eristetöissä hengityssuojaimien käyttötavoissa ja säilytyksessä on parannettavaa, sillä hengityssuojaimista huolimatta työntekijöiden nenähuuhtelunäytteissä oli paljon kuituja
Lue lisää...

Sammutuslaitteistoja ja paloilmoittimia asennetaan yhä enemmän
Paloilmoittimissa on otettu yhä enemmän käyttöön aktiivisia, älykkäitä keskuslaitteita ja ilmaisimia. Asennettujen laitteistojen luotettavuudessa on edelleen toivomisen varaa. Erheellisiä paloilmoituksia yli 18 000 kpl vuodessa
Lue lisää...

Kesäyön liikenne vaatii malttia
Henkilöautolla liikkuvien nuorten mieskuljettajien kuolemantapaukset lähes kaksinkertaistuvat kesän yöliikenteessä talveen verrattuna
Lue lisää...

Työtapaturmien määrä ja taajuus selvässä kasvussa
Työtapaturmien ja ammattitautien sekä määrä että taajuus ovat olleet nyt kaksi vuotta selvässä kasvussa. Vuonna 2006 palkansaajille sattui ennakkoarvion mukaan yhteensä noin 139 000 korvaukseen johtanutta työtapaturmaa ja ammattitautia
Lue lisää...

Työtapaturmien määrän kasvu huolestuttaa
Lue lisää...

Meluntorjunnassa lisättävä valtion ja kuntien yhteistyötä
Joka kuudes suomalainen altistuu ympäristömelulle päivittäin eli asuu alueella, jolla päivämelutaso ylittää valtioneuvoston antaman 55 desibelin ohjearvon. Periaatepäätös koskee ympäristömelua. Se ei koske meluhaittoja, joihin sovelletaan terveydensuojelu- ja työsuojelulainsäädäntöä.
Lue lisää...

Uutta tietoa työelämän muutoksista
Tilastokeskuksen uudessa julkaisussa pohditaan työelämän muutokseen ja työoloihin liittyviä kysymyksiä
Lue lisää...

ATEX-räjähdyssuojausasiakirja kuntoon 30.6.2006 mennessä
Uusi ATEX-työolosuhdedirektiivi tuo työnantajille velvoitteen tunnistaa räjähdysvaaralliseksi luokiteltavat tilat ja tämän perusteella ryhtyä toimenpiteisiin
Lue lisää...

VAK-strategia: Kuljetusketjun kaikki osat turvallisiksi
Uudessa VAK-strategiassa painottuvat onnettomuuksien ja vahinkojen ennaltaehkäisy, koulutus ja kohdennettu tiedotus
Lue lisää...

Ajankohtaista sähköurakoitsijoille
TUKES: Oikeudettomat sähkötyöt jatkuva turvallisuusongelma.
Lue lisää...

Miten työ liittyy terveyteen ja hyvinvointiin? -seminaarikooste
Seminaarissa pohdittiin mm. työn vaikutusta terveyteen ja hyvinvointiin, hyvinvointikäsitettä ja psykososiaalisia työyhteisöinterventioita
Lue lisää...

Kesämökin paloturvallisuus kuntoon
Mökillä kannattaa tehdä turvatarkastus talven jälkeen
Lue lisää...

Suojaako hengityssuojain lintuinfluenssalta?
Suojainammattilaista hirvittää televisiouutisten lintujen kerääjien huolimattomasti laitetut hengityssuojaimet
Lue lisää...

Hiukkasilta suojaavien hengityksensuojainten suojauskyvyssä voi olla puutteita
STM suosittelee hengityssuojaimen vaihtoa työvuoron jälkeen
Lue lisää...

Ohjeet huumausainetestauksiin työelämässä
STM:n julkaisemaa ohjetta noudattaen testit suoritetaan luotettavasti ja säädösten mukaisesti
Lue lisää...

Työ saa olla rankkaakin - 'oma juttu' työssä on tärkeä
Työ saa olla kovaakin, kunhan työskentelyn olosuhteet ovat kunnossa ja työn sisältö mielekäs
Lue lisää...

Sähköpalojen kuolonuhrien määrä selvästi lisääntynyt
Sähkölaitteiden aiheuttamissa tulipaloissa kuoli viime vuonna 24 henkilöä. Kuolonuhrien määrä on kasvanut selvästi muutamassa vuodessa, aivan kuten muissakin palotyypeissä. TUKES on julkaissut tutkimusraportin ja mm. videoita sähkölaitepaloista
Lue lisää...

Työterveyshuolto ennaltaehkäiseväksi ja työturvallisuusrikokset kuriin
SAK peräänkuuluttaa tuloksellisen työsuojelun tärkeyttä uudessa asiakirjassa Parempaan työympäristöön - SAK:n työsuojelulinjauksia. Keskeisenä haasteena on uusittujen säädösten tunnetuksi tekeminen ja niiden toteuttaminen työpaikoilla
Lue lisää...

Päihdeongelmien ennaltaehkäisy, käsittely ja hoitoonohjaus
Työmarkkinoiden keskusjärjestöt ovat sopineet uudesta hoitoonohjaussuosituksesta
Lue lisää...

Masennus vakava uhka aikuisväestön työkyvylle
Masennuspotilaiden työkykyä vahvistetaan muita potilasryhmiä harvemmin. Eläketurvakeskuksen selvityksen mukaan masennuspotilaiden työkyvyttömyyttä kannattaisi ehkäistä, koska heillä ikänsä puolesta voisi olla vielä useita työkykyisiä vuosia edessään
Lue lisää...

Perheenjäsenen vakava sairaus rasittaa erityisesti työssäkäyvien naisten terveyttä
Naisten poissaolot nousivat 2,3-kertaiseksi ja miesten 1,6-kertaiseksi, kun puolison vakava sairaus todettiin
Lue lisää...

Työsuojelupiiri: työhyvinvointiin liittyvät yhteydenotot lisääntyneet
Uudenmaan työsuojelupiirin tekemän raportin mukaan häirintä ja epäasialliseen kohtelu on lisääntynyt, työsyrjintä eritoten
Lue lisää...

Palokuolemien tilastointia syytä keskittää
Tällä hetkellä Suomessa ei ole yhtä viranomaista, joka ylläpitää varsinaista palokuolematilastoa. Palokuolemaa ei ole määritelty virallisesti ja siksi kuolemansyyn määrittäminen palokuolemaksi ei kaikissa tapauksissa ole selvä asia
Lue lisää...

Vaaratilanneraportointi – toimivat ratkaisut ja sudenkuopat
Ongelmana motivaation puute ja asenteet
Lue lisää...

Turvallisesti oopperan kulisseissa
Jokainen oopperan teos on oma projektinsa myös turvallisuutta ajatellen
Lue lisää...

Suomesta puuttuvat selkeät standardit työsuojeluosaamisen arviointiin ja kehittämiseen
Muualla Euroopassa on Suomea selkeämmät kriteerit työsuojeluosaamisen pätevyyden määrittelylle ja mittaamiselle. Lisäksi Suomessa on vaativan tason koulutustarjontaa tarjolla hyvin vähän. Työsuojelun kehittämistarpeita selvittäneen hankkeen päätavoitteena oli luoda työpaikoille soveltuva työsuojeluosaamisen arviointia ja kehittämistä tukeva toimintamalli
Lue lisää...

Kemikaaliohjelma: riskienhallintaan tarvitaan parannuksia
Kansallinen kemikaaliohjelma sisältää 36 ehdotusta toimenpiteiksi haittojen vähentämiseksi
Lue lisää...

Huono kohtelu aiheuttaa paljon valituksia työsuojelupiiriin
Viime vuonna työsuojelupiiriin tuli 508 asiakasaloitetta, jotka koskivat huonoa kohtelua, haitallista psykososiaalista kuormittumista tai väkivallan uhkaa. Työhyvinvointiasiat ovat nousseet merkittäväksi työsuojelupiiriä työllistäväksi aihealueeksi työsuhdeasioiden ja tapaturmantutkinnan rinnalle
Lue lisää...

Työympäristökilpailusta hyvät tulokset
Haastamme -päätösseminaarin esitysten tiivistelmät
Lue lisää...

Tulipalo yllättää rajuudellaan ja nopeudelleen
Tulipalo on nopea ja raju. Se kehittyy yleensä tappavaksi parissa – kolmessa minuutissa. Palossa muodostuu paljon myrkyllisiä savukaasuja ja lämpötila nousee nopeasti 800 – 1000 asteeseen. Edes liekkejä ei tarvita: kytevän palon savukaasut tappavat nopeasti
Lue lisää...

Sadat tuhannet suomalaiset työskentelevät yli puolet työajastaan ulkona tai kylmätyössä
Kylmätyöksi voidaan katsoa työskentelyä jo 15 °C:n lämpötilassa, jos työ on kevyttä eikä vaatetuksessa ole otettu huomioon lämpötilaa. Nopeimmin vaikutukset tulevatkin ilmi kevyessä työssä, jossa elimistön oma lämmöntuotanto on vähäistä. Riittävän väljä kerrosvaatetus suojaa parhaiten kylmältä
Lue lisää...

Palovaroitinpakko ei vähentänyt kuolemia
Palokuolemat lisääntyvät talvella
Lue lisää...

Viiltäjä: Esimies, katse työturvallisuuteen päin!
Nolla tapaturmaa ei ole vain visio
Lue lisää...

Pätkätyöt ja Wal-Mart -ilmiö puhuttavat
Tutkijat varoittavat, että työnteko kaupan alalla uhkaa joutua ahdinkoon ja niin sanotun Wal-Mart–ilmiön kynsiin. Wal-Mart-ilmiöllä tarkoitetaan mallia, jossa kaupan alan yritykset polkevat työntekijöittensä oikeuksia tehokkuuden nimissä. Kuitenkin esimerkiksi Keskolla pätkätöiden osuus on laskenut viime vuosina
Lue lisää...

Suomalainen työturvallisuuskortti pärjää maailman vertailussa
Suomalainen korttikoulutus vastaa hyvin Euroopassa ja Yhdysvalloissa tapahtuvaa vastaavanlaista koulutusta. Tällä hetkellä ei edes Euroopan tasolla ole yhtä yhtenäistä työturvallisuuskorttikäytäntöä, vaikka tarvetta olisi.
Lue lisää...

Jo yli 320 000 työturvallisuuskorttia
Korttikoulutukseen on viiden vuoden aikana osallistunut jopa kymmenen kertaa enemmän ihmisiä kuin mitä etukäteen arveltiin. Työturvallisuuskortti on voimassa viisi vuotta. Sen jälkeen kortin haltijan on suoritettava puolen päivän pituinen täydennyskoulutus. Työturvallisuuskortin 300 000. suorittaja julkistettiin
Lue lisää...

Työturvallisuusrikoksista tuomitaan ainoastaan sakkoja
Vakavasta, kuolemaankin johtavasta työturvallisuusrikoksesta saa tässä maassa enintään sakkoja. Hyvin usein poliisi ei ota edes tutkittavakseen rikosepäilyä. Myös syyttämättäjättämispäätöksiä tehdään paljon
Lue lisää...

Suomaa: Lisää jämäkkyyttä
Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta tulee voimaan alkuvuodesta 2006
Lue lisää...

ILO:n tilastot: Suomi maailman kymmenenneksi turvallisin
Työtapaturmista noin puolet sattuu Aasiassa
Lue lisää...

Ministeri Haatainen: Tapaturmalain kokonaisuudistus tulossa
Työmatkat pois tapaturmavakuutuksesta?
Lue lisää...

Sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainen: Työturvallisuus hyvässä kunnossa
On tärkeää, että työelämän kehittämiseen ja työturvallisuuteen liittyvät asiat ovat näkyvästi esillä hallituksen työskentelyssä
Lue lisää...

Erheelliset paloilmoitukset aiheuttavat huomattavia kustannuksia
Hätäkeskuksiin tulee vuosittain n. 20 000 erheellistä paloilmoitusta eli yli 50 hälytystä vuorokaudessa, joista aiheutuu huomattavia taloudellisia kustannuksia kiinteistöille ja yhteiskunnalle. Erheellisten paloilmoitusten vähentämiseksi on valmistunut uusi esite
Lue lisää...Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi