Käyttäjätunnus

Salasana


» 3T LAKISEURANTA
Pysy mukana lain muutoksissa!
» REKISTERÖIDY ja tilaa viikottainen uutiskirje!
» 3T KOULUTTAJALISENSSI Lisävirtaa turvallisuuskoulutukseen!
11.01.2016: Uusi Työtapaturma- ja ammattitautilaki korvasi Ammattitauti- ja Tapaturmavakuutuslait
Laki vastaa paremmin työelämän muuttuneita olosuhteita. Uusi laki lisätty 3T Lakiseurantaan.
Lue lisää...

03.11.2015: Ympäristölupavalvonta muuttui maksulliseksi lakimuutoksen myötä
Uudessa ympäristönsuojelulaissa laajennettiin ympäristönsuojeluviranomaisten mahdollisuuksia periä suoritteistaan maksuja. Maksuja lähetään lokakuusta 2015 alkaen.
Lue lisää...

08.09.2015: Tilaajavastuulaki muuttui – tilaajan selvitettävä työterveyshuollon järjestäminen
Uudistetun lain mukaan tilaajan on hankittava sopimuskumppanilta työterveyshuollon järjestämistä koskeva selvitys. Myös laiminlyöntimaksuja muutettiin. Laki astui voimaan 1.9.2015
Lue lisää...

24.08.2015: Kemikaaliturvallisuuslain uudistus täsmensi luokittelua ja tiedottamista
Laki vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta (390/2005) täsmentyi lupien, tiedottamisen ja yleisön kuulemisen osalta. Muutokset astuivat voimaan 1.6.2015
Lue lisää...

22.01.2014: Pieniä muutoksia jätelakiin
Eräitä pakkauksia koskevia siirtymäaikoja jatkettiin vuodella. Lisäksi pakkaukset siirtyi Turvallisuus-ja kemikaaliviraston oikaistavaksi.
Lue lisää...

24.10.2013: Muutosehdotus lakiin vaarallisten aineiden kuljetuksesta
Hallitus esittää mm. että jatkossa Liikenteen turvallisuusvirasto antaisi turvallisuutta edistäviä vaarallisten aineiden tie– ja rautatiekuljetusmääräyksiä, jotka nyt on annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetuksilla.
Lue lisää...

29.08.2013: Uusi kemikaalilaki astuu voimaan 1.9.2013
Uusi kemikaalilaki uudistaa kemikaalien viranomaisvalvonnan sekä säädöksiä mm. kemikaalien vähittäismyyntiin, salassapitosäännöksiin ja toiminnanharjoittajien yleisiin velvollisuuksiin liittyen.
Lue lisää...

12.06.2013: Työsopimuslaki: Palkka pankkitilille, käteisenä vain pakottavasta syystä
Harmaan talouden torjumiseksi heinäkuussa voimaan astuva muutos Työsopimuslakiin sallii palkan maksun käteisellä vain pakottavista syistä. Lisäksi Kemikaalien ja räjähteiden käsittelylakiin tuli pieniä muutoksia räjähteiden hallussapito- ja luovutusrajoituksiin.
Lue lisää...

04.06.2013: Työturvallisuuslaki määrää työajat riskinarviointiin ja rakennustyömaille työntekijäluettelon
Työturvallisuuslakiin täsmennettiin työajat tunnistettaviksi haitta- ja vaaratekijöiksi. Lisäksi velvoitettiin pitämään luetteloa yhteisillä rakennustyömailla työskentelevistä.
Lue lisää...

15.05.2013: Jäteasetuksen uusi pykälä rajoittaa biohajoavan ja muun orgaanisen jätteen hyödyntämistä maantäytöss
Muutoksilla rajoitetaan biohajoavan ja muun orgaanisen yhdyskuntajätteen, rakennus- ja purkujätteen ja muun jätteen  jätteen hyödyntämistä maantäytössä ja sijoittamista kaatopaikalle.
Lue lisää...

24.04.2013: Valmisteilla olevia työsuojelusäädöksiä
Listasimme viimeisimmät STMn työsuojeluosaston vastuulla ja käynnissä olevat säädösvalmisteluhankkeet.
Lue lisää...

08.04.2013: Työsopimuslakiin muutosehdotus palkan maksamista koskeviin säännöksiin
Työsopimuslakia 55/2001 ehdotetaan muutettavaksi siten, että palkka olisi maksettava työntekijän ilmoittamalle pankkitilille.
Lue lisää...

08.04.2013: Kemikaalien ja räjähteiden käsittelyyn muutosehdotus tuotteiden luovuttamiseen
Lakiin 390/2005 ehdotetaan muutettaviksi säännöksiä siitä, kenelle räjähteitä ja erityisesti pyroteknisiä tuotteita voidaan luovuttaa.
Lue lisää...

13.02.2013: Lakia vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa esitetty
Lailla laajennettaisiin nykyistä asetustasoista sääntelyä ja säädettäisiin mm. hallinnolliset pakkokeinot ja korvausvelvollisuudet, jos sähkö- ja elektroniikkalaite osoittautuu vaatimustenvastaiseksi.
Lue lisää...

16.01.2013: Muutos työnvälitykseen liittyen Rikoslain 47 lukuun sekä Työsopimuslakiin
Rikoslain 47 luvun (Työrikokset) 6 § muutettiin uuden työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaiseksi.
Lue lisää...

16.01.2013: Työvälineiden käyttöasetukseen henkilönostokorin varmistukseen poikkeus
Poikkeus koskee nostureita, joissa henkilönostokorin kannatuksen varmistus nostokoneistolla tai turvalaitteella on estynyt.
Lue lisää...

28.12.2012: Kemikaalilain kokonaisuudistus
Kooste tulevasta kemikaalilain uudistuksesta.
Lue lisää...

08.11.2012: Määräaikaisiin työsopimuksiin liittyvää lainsäädäntöä selkeytetään
Työsopimuslakiin ja Tilaajavastuulakiin ehdotetaan muutoksia koskien määräaikaisia työsopimuksia ja työntekijöille annettavia tietoja.
Lue lisää...

31.10.2012: Uusi asetus peruutushälyttimestä
Valtioneuvoston asetus työssä käytettävien ajoneuvojen peruutushälyttimestä koskee mm. kuorma-autoja ja trukkeja ja tulee voimaan 1.1.2013.
Lue lisää...

31.10.2012: Ympäristönsuojelulakiin lisäyksiä polttolaitoksien päästöjen vähentämiseksi
Muutos koskee polttolaitoksia ja kaasuturbiineja.
Lue lisää...

28.09.2012: Lakiehdotus: Rakennustyömaille työntekijäluettelo
Työturvallisuuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös yhteisen rakennustyömaan pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan velvollisuudesta pitää ja säilyttää luetteloa työmaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista.
Lue lisää...

14.09.2012: Uusi laki vaaratiedotteesta voimaan kesäkuussa 2013
Lakia sovelletaan vaaratiedotteeseen, jonka viranomainen antaa välitettäväksi radiossa ja televisiossa.
Lue lisää...

14.09.2012: Tilaajavastuulakiin lisäyksiä rakennustoimintaa koskien
Lakiin tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (2006/1233) lisättiin mm. 5 a § Rakentamistoimintaan liittyvä tilaajan selvitysvelvollisuus sekä 9 a § Korotettu laiminlyöntimaksu rakentamistoiminnassa.
Lue lisää...

01.08.2012: Työsopimuslakiin lisäyksiä koskien vuokrattuja ja laittomasti maassa oleskelevia työntekijöitä
Maaliskuussa 2012 voimaan tullut muutoslaki 10/2012 lisäsi työsopimuslakiin (55/2001) vuokratyöntekijöitä koskevia säädöksiä. Muutoslaki 451/2012 lisää työsopimuslakiin luvun 11a Työnantajien yhteisvastuu palkattaessa laittomasti maassa oleskelevia työntekijöitä
Lue lisää...

04.07.2012: Ympäristölakiin lisäys koskien hiilidioksidin talteenottoa
Lisäys koskee uutta lakia hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista (416/2012).
Lue lisää...

02.07.2012: Lakeihin muutoksia laivatyöntekijöitä koskien
Rikoslain 47 lukuun, työturvallisuuslakiin sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta tuli lisäyksiä ja muutoksia koskien laivatyössä työskenteleviin liittyen
Lue lisää...

26.06.2012: Säteilylakiin muutoksia 1.7.2012
Säteilylakiin mm. lisättiin solariumpalveluita koskevia pykäliä.
Lue lisää...

19.06.2012: Syyskuussa luvassa muutoksia tilaajavastuulakiin
Muutoksilla on tarkoitus tehostaa harmaan talouden torjuntaa.
Lue lisää...

02.05.2012: Jätelakiin muutoksia 1.5. alkaen
Toukokuun alussa voimaan astuivat ympäristönsuojelulain ja jäteasetuksen sekä jätelain muutokset.
Lue lisää...

27.04.2012: Muutoksia nuorille työntekijöille sopivien töiden esimerkkiluetteloon
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut uuden esimerkkiluettelon nuorille työntekijöille sopivista kevyistä töistä.
Lue lisää...

26.04.2012: Toukokuussa muutoksia ympäristönsuojelulakiin ja jäteasetukseen
Toukokuun ensimmäinen päivä astuu voimaan ympäristönsuojelulakiin tulevat muutokset. Samalla tulee voimaan myös uusi jäteasetus.
Lue lisää...

13.12.2011: Muutoksia työturvallisuuslakiin
Työturvallisuuslakiin on tulossa pieniä muutoksia. Muutosten voimaantulon ajankohta ei ole vielä selvillä.
Lue lisää...

02.11.2011: Muutoksia jätelakiin, ympäristönsuojelulakiin ja kemikaalilakiin
Eduskunta on antanut päätöksensä ympäristönsuojelulain, jätelain ja kemikaalilain muuttamisesta.
Lue lisää...

21.10.2011: Hallitus esittää lakia työsuojelun valvontalain ja yhteistoimintalain muuttamisesta
Hallitus esittää muutoksia työsuojelun valvontalakiin ja yhteistoimintalakiin. Tarkoituksena on selkeyttää valvontalaissa olevaa markkinavalvontaa.
Lue lisää...

20.10.2011: Rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyysvaatimukset muuttuvat
Rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyys edellyttää jatkossa ammattisukeltajan ammattitutkinnon tai sen soveltuvan osan suorittamista. Lisäksi työnantajan on tehtävä veden alla tapahtuvasta rakennustyöstä jatkossa kirjallinen sukellustyön turvallisuussuunnitelma.
Lue lisää...

10.10.2011: Työeläkeote kotiin jatkossa vain joka kolmas vuosi
Työeläkeotteen antamiseen ja otteella näkyvien tietojen oikeellisuuden selvittämiseen ehdotetaan muutoksia. Vuodesta 2013 alkaen yksityisten alojen eläkelaitokset lähettäisivät vakuutetuille kirjallisen työeläkeotteen vain joka kolmas vuosi.
Lue lisää...

10.10.2011: Työkyky arvioitava 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen
Hallitus esittää, että pitkittyvissä työkyvyttömyystapauksissa työterveyslääkärin olisi jatkossa arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky. Esitys on yksi hallituksen toimenpiteistä työurien pidentämiseksi.
Lue lisää...

20.09.2011: Muutoksia lakiin vaarallisten aineiden kuljetuksesta
Lakiin vaarallisten aineiden kuljetuksesta tuli syyskuun 15. päivä 2011 muutoksia.
Lue lisää...

30.08.2011: STM antaa uuden asetuksen HTP-arvoista
Marraskuussa 2011 STM antaa uuden asetuksen ilman epäpuhtauksien haitalliseksi tunnetuista pitoisuuksista.
Lue lisää...

16.06.2011: Räjäytystyön turvallisuutta parannetaan
Valtioneuvosto antoi torstaina 16. kesäkuuta asetuksen räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta
Lue lisää...

07.06.2011: Uusi pelastuslaki astuu voimaan 1.7.2011
Pelastuslaki uudistuu heinäkuun alussa. Uudessa pelastuslaissa lain rakennetta on muutettu siten, että eri tahojen velvollisuudet ja tehtävät ovat nykyistä selkeämmin hahmotettavissa.
Lue lisää...

26.05.2011: Muutoksia sairausvakuutusta ja tapaturmavakuutusta koskeviin lakeihin
Eduskunta on päättänyt muutoksista sairausvakuutuslakiin sekä tapaturmavakuutuslakiin. Myös sairauspäivärahan maksuun tulee muutoksia. Ensimmäinen lakimuutos tulee voimaan 1.7.2011.
Lue lisää...

25.03.2011: Ympäristönsuojeluvaatimukset torjunta-aineiden levityskoneille
Torjunta-aineiden eli kasvinsuojeluaineiden levitykseen käytettävien koneiden terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin lisätään ympäristönsuojeluvaatimuksia.
Lue lisää...

16.12.2010: Sähköturvallisuuslain lisäykset parantavat turvallisuutta ja kuluttajansuojaa
Sähköturvallisuuslakiin on vahvistettu yksittäisiä lisäkohtia. Uudet vaatimukset kohdentuvat ongelmallisiksi havaittuihin kohtiin ja tilanteisiin. Uusia määräyksiä tulee mm. sähkötöiden johtajan vaatimuksiin ja uusintatarkastusmenettelyihin.
Lue lisää...

03.12.2010: Ennalta ehkäisevä työterveyshuolto tehostuu
Ennalta ehkäisevän työterveyshuollon kustannuksista maksetaan 60 prosentin korvaus niille työnantajille, jotka ovat sopineet yhdessä työterveyshuollon kanssa työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen toteuttamisesta työpaikalla.
Lue lisää...

19.11.2010: Kemikaalilainsäädäntöön tulee maanpuolustusta koskevia poikkeuksia
Lue lisää...

05.11.2010: Työsuojeluun liittyviin arviointielimiin uudistuksia
Lue lisää...

07.07.2010: Tapaturmavakuutusmaksujen määräytymisperusteet uudistuvat
Lue lisää...

16.06.2010: Muutoksia ympäristönsuojelulakiin
Ensimmäinen kesäkuuta 2010 astuivat voimaan uudet ympäristönsuojelulain muutokset. Muutokset vaikuttivat mm. eri toimialojen tarkempaan luokitteluun sekä eri ympäristöä rasittavien toimintojen tarkempaan jaotteluun.
Lue lisää...

29.12.2009: Työtapaturman tai ammattitaudin aiheuttaman haitan arviointia tarkennetaan
Tapaturmavakuutuslakiin tuli muutoksia, joilla selkeytetään haittarahakorvauksen perusteita. Lainmuutoksella tarkennetaan yleisen haitan käsitettä. Sillä tarkoitetaan tapaturman ja ammattitaudin aiheuttamaa toimintakyvyn alenemista.
Lue lisää...

01.12.2009: Työsuojelupiirit lakkautetaan 1.1.2010 alkaen - tehtävät uusille aluehallintovirastoille
Tasavallan presidentti vahvisti 20. marraskuuta 2009 valtion uutta aluehallintoa koskevan lainsäädännön. Valtioneuvosto antoi samana päivänä uusia aluehallintovirastoja sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia koskevat asetukset.
Lue lisää...

10.09.2009: Kansallisia poikkeuksia REACH-asetuksen kemikaalirajoituksiin
Valtioneuvosto antoi torstaina 20. elokuuta asetuksen, jolla tehdään kansallisia poikkeuksia eräitä kemikaaleja koskeviin REACH-asetuksen säännöksistä. Tarkoituksena on säilyttää aikaisempi ihmisten terveyden ja ympäristösuojelun taso vaikeutettamatta käytössä jo olevien esineiden käyttöä.
Lue lisää...

05.09.2009: Muutos lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 524/2009
Lain mukaan työsuojeluviranomaisella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä tilaajavastuulain ja työsuhteen vähimmäisehtojen valvontaa varten välttämättömiä tietoja verohallinnolta, Eläketurvakeskukselta ja eläkelaitoksilta. Lisäksi viranomaiset voivat oma-aloitteisesti antaa toisilleen valvontaan liittyviä tietoja. Muutos tulee voimaan 1.9.2009.
Lue lisää...

27.05.2009: Muutos lakiin yksityisyyden suojasta työelämässä voimaan 1.6.2009
Muutokset sähköisen viestinnän tietosuojalakiin, yksityisyyden suojasta työelämässä annettuun lakiin, yhteistoiminnasta yrityksissä annettuun lakiin sekä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annettuun tulevat voimaan 1.6.2009.
Lue lisää...

26.05.2009: Uusi asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) voimaan 1.6.2009
Uusi valtioneuvoston asetus yhdistää vanhan vastaavan nimisen asetuksen, elementtirakentamisen turvallisuutta koskeneen asetuksen sekä STM:n päätöksen työtelineistä ja putoamisen estävistä suojarakenteista . Mukana on myös uusia vaatimuksia sekä rakennuttajille että urakoitsijoille. 
Lue lisää...Bookmark and Share

© EcoOnline Oy Ilmoita virhe tai anna palautetta. Työturvallisuus, työterveys ja työhyvinvointi
info@turvallisuusuutiset.fi | 046 712 1133 | Tekniikantie 14, 02150 Espoo | www.ecoonline.fi